ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ลดการเสียชีวิต 3 โรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) การติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) และการบาดเจ็บ (Trauma) จัดระบบการดูแลผู้ป่วยฟาสต์แทร็ก (Fast Track) ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในปี 2562 ลดการเสียชีวิตจากสาเหตุการตายที่สำคัญของคนไทย ใน 3 โรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) พบอัตราตายจากหลอดเลือดสมองแตกร้อยละ 22.3 และหลอดเลือดสมองตีบ/ตันร้อยละ 3.4, การติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) อัตราป่วยตายร้อยละ 34.85 และการบาดเจ็บจากการจราจร (Trauma) อัตราการเสียชีวิต 22.3 ต่อประชากรแสนคน โดยปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยให้รวดเร็ว จัดช่องทางพิเศษ (Fast Track) ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมภายในเวลาที่เป็น Golden period ได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ลดความพิการ และการเสียชีวิต

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ในการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 81 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กที่มีความพร้อม จัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ (Stroke Unit) และช่องทางพิเศษในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) พัฒนาแผนการรักษาโรค จัดระบบเครือข่ายบริการและส่งต่อ และพัฒนาบุคลากร โดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที

ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ให้มีระบบเซ็ปสิส ฟาสต์แทร็ก (Sepsis Fast Track) ได้รับการเจาะเลือดเพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะ ได้รับยาปฏิชีวนะและสารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยเร็วที่สุด ก่อนรับไว้รักษาในหอผู้ป่วย สำหรับระบบฟาสต์แทร็กผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (Trauma Fast Track) ให้ผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงทางสมองได้รับการผ่าตัดสมองโดยเร็วที่สุด เพื่อลดการเสียชีวิตให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 45