ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อปสข.เขต 7 ขอนแก่น อนุมัติเพิ่มหน่วยบำบัดทดแทนไต 2 รพ. “รพ.เกษตรวิสัย - รพ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด” เพิ่มการเข้าถึงบริการให้ผู้ป่วยโรคไต คาดให้บริการผู้ป่วยบัตรทองได้ภายในเดือนมกราคม 62

ศ. (พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม ประธาน อปสข.

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1-2 โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ศ. (พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม ประธาน อปสข. เป็นประธานในการประชุม และมี นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ศ. (พิเศษ) นพ.สมพร เป็นตัวแทน อปสข. มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และมอบของที่ระลึกให้กับ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9

สำหรับวาระการพิจารณาที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ เช่น การพิจารณารายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 การปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว (Basic payment) ปีงบประมาณ 2562 การกำหนดงวดการจ่ายชดเชยค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการปี งบประมาณ 2562 การจัดสรรงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 และรายงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต (PPA) ปีงบประมาณ 2562 การจัดสรรโควต้าการผ่าตัดต้อกระจกปีงบประมาณ 2562

ที่ประชุมยังได้พิจารณาให้มีการขึ้นทะเบียน ให้คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยคลินิกได้ผ่านเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยแล้ว มีเครื่องฟอกเลือด ทั้งหมด 12 เครื่อง มีผู้ป่วยที่รอรับบริการประมาณ 52 คน และการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง รพ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็นหน่วยบริการลูกข่ายในการบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องของ รพ.ร้อยเอ็ด ขณะนี้มีผู้ป่วยที่รอรับบริการจำนวน 60 ราย ทั้งนี้หลังจากผ่านการพิจารณาจาก อปสข. แล้ว สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จะดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยภายในเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อให้หน่วยบริการทั้ง 2 แห่ง ให้บริการผู้ป้วยได้ภายในเดือน มกราคม 2562