ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ให้ รพ.สต.ชวนประชาชนร่วมปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ ส่งขายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในอำเภอ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้หันมาบริโภคผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ และสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากการเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบผลงานเด่น คือ การควบคุมป้องกันโรคไตเสื่อมด้วยวิธีพุทธวิธีไทย โดยคัดกรองความเสื่อมของไตจากผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 534 คน และให้การดูแลภาวะไตเสื่อมตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาภาวะไตเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้น ป้องกันการเข้าสู่ระยะไตวายเรื้อรังระยะที่ต้องล้างไต และยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ จัดหางานให้ผู้พิการที่ต้องการทำงานจำนวน 6 คน ทำงานกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว

รวมทั้งร่วมกับ อสม. และประชาชน ในการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยการปลูกผักปลอดสารพิษในบริเวณบ้าน ชุมชน และพื้นที่ว่างของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำไปจำหน่ายให้โรงพยาบาลในพื้นที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย หรือจำหน่ายให้ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้หันมาบริโภคผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ และสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ตำบลโคกสลุง ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปี 2535 ปัจจุบันรับผิดชอบดูแลประชาชน 8 หมู่บ้าน จำนวน 8,277 คน ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีผู้รับบริการเฉลี่ย 65 คนต่อวัน และดำเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาศักยภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นต้นแบบ 5 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม

2.ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

3.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

4.การแพทย์แผนไทย

5.ภูมิทัศน์ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สง่างาม