‘สธ.-ราชวิทยาลัย’ อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพที่คลินิกหมอครอบครัว

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 11 ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน ใกล้ใจ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัดในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

นพ.สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชากร 1 : 10,000 คน ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน ใกล้ใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เหมือนญาติสนิทจากแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลารอคอยการรักษา ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายให้มีคลินิกหมอครอบครัว 1,170 ทีม เน้นคุณภาพ และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามมาตรฐาน ขณะนี้ ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 995 ทีม ครอบคลุมประชากร 10,234,076 คน และมีเป้าหมายมีทีมหมอครอบครัว 6,500 ทีม ดูแลประชาชน 65 ล้านคนในปี 2569

นพ.สุขุม กล่าวว่า ในปีนี้ ได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 11 จำนวน 62 คน โดยเป็นแพทย์จากทั่วประเทศที่สนใจจะทำงานปฐมภูมิตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัวและมีคลินิกหมอครอบครัวรองรับ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีการอบรมไปแล้วจำนวน 10 รุ่น จำนวน 895 คน

ทั้งนี้ หลักสูตรอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2562 จะได้รับการอบรมในกลุ่มวิชา ดังนี้

1.เวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ (Family Medicine and Primary care)

2.เครื่องมือเพื่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม & การจัดการหน่วยบริการ (Practice Management)

3.การดูแลผู้ป่วยซับซ้อน& เฉพาะกลุ่ม และระบบสุขภาพชุมชน (Complex issues in Family Medicine Practice and Community Health System)

4.เวชศาสตร์ครอบครัว และการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Application of Family Medicine & Primary care management) โดยมีกิจกรรมศึกษาดูแล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการร่วมดูแลผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับทีมในพื้นที่

Comments

กฎหมายบัญญัติไว... • 2019-03-14, 14:17
"รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 258 ช (5)บัญญัติ "ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม " ......... ในอนาคตอีกไม่นานพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขประจำ รพ.สต.คงไม่ต้องทำหน้าที่แทนแพทย์ในระบบการแพทย์ปฐมภูมิของ รพ.สต.กันอีกแล้ว ขืนทำไปอาจผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ ............ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า"ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ" เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของ"แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว" ที่จะต้องดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งแพทยสภา ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขคงจะต้องร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรฐานให้ชัดเจนว่า แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ควรจะต้องดูแลประชาชนกี่คน ที่จะให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ส่วนนักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลก็มีหน้าที่จะต้องดูแลประชาชนทางด้านการสาธารณสุขปฐมภูมิในมิติอื่น ๆ เช่น ระบบการพยาบาล ระบบการส่งเสริมสุขภาพ ระบบสุขาภิบาลและการป้องกันโรค ดังนั้นรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจึงจำเป็นจะต้องมี"โครงการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว" ควบคู่ไปด้วย อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ระบบการแพทย์ปฐมภูมิมีความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน มาตรา 258 ช (5)
MichealBoazy • เมื้อวานนี้
LIMITED OFFER (72 hours) Get two month subscribe for free on Netflix. Try it now at : https://www.fileprotects.com/offer.php?l=NETFLIX_FREE

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน