ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 11 ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน ใกล้ใจ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัดในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

นพ.สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชากร 1 : 10,000 คน ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน ใกล้ใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เหมือนญาติสนิทจากแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลารอคอยการรักษา ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายให้มีคลินิกหมอครอบครัว 1,170 ทีม เน้นคุณภาพ และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามมาตรฐาน ขณะนี้ ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 995 ทีม ครอบคลุมประชากร 10,234,076 คน และมีเป้าหมายมีทีมหมอครอบครัว 6,500 ทีม ดูแลประชาชน 65 ล้านคนในปี 2569

นพ.สุขุม กล่าวว่า ในปีนี้ ได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 11 จำนวน 62 คน โดยเป็นแพทย์จากทั่วประเทศที่สนใจจะทำงานปฐมภูมิตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัวและมีคลินิกหมอครอบครัวรองรับ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีการอบรมไปแล้วจำนวน 10 รุ่น จำนวน 895 คน

ทั้งนี้ หลักสูตรอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2562 จะได้รับการอบรมในกลุ่มวิชา ดังนี้

1.เวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ (Family Medicine and Primary care)

2.เครื่องมือเพื่อการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม & การจัดการหน่วยบริการ (Practice Management)

3.การดูแลผู้ป่วยซับซ้อน& เฉพาะกลุ่ม และระบบสุขภาพชุมชน (Complex issues in Family Medicine Practice and Community Health System)

4.เวชศาสตร์ครอบครัว และการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Application of Family Medicine & Primary care management) โดยมีกิจกรรมศึกษาดูแล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการร่วมดูแลผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับทีมในพื้นที่