สธ.พัฒนาศักยภาพ ‘พยาบาลตรวจรักษาพิเศษ’ ยกระดับคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ

Sun, 2019-06-23 08:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ประจำหน่วยโรคหัวใจ ไตเทียม ส่องกล้อง เคมีบำบัด รังสี ตา เครื่องมือพิเศษ และคลื่นสมอง เพิ่มองค์ความรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ประจำปี 2562 เรื่องการประเมินและประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (Beyond to specialist Nursing Quality Assurance) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 250 คน

นพ.สุขุม กล่าวว่า พยาบาลวิชาชีพเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วย จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และการบริการอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ในหน่วยตรวจพิเศษโรคหัวใจและห้องสวนหัวใจ หน่วยไตเทียม หน่วยส่องกล้อง หน่วยงานที่ใช้เครื่องมือพิเศษและการตรวจพิเศษ หน่วยเคมีบำบัด หน่วยตรวจตา หน่วยตรวจคลื่นสมอง หน่วยรังสีวิทยาและรังสีรักษา ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้เท่าทันองค์ความรู้ใหม่ๆ ในวิชาชีพ และเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือพัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาลในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคมีความถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อยกระดับการบริการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ การให้บริการตรวจรักษาพิเศษจำเป็นต้องมีพยาบาลตรวจรักษาพิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ โดยให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนตรวจ ขณะตรวจ และหลังตรวจ ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้การตรวจรักษาพิเศษดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งขณะนี้มีพยาบาลตรวจรักษาพิเศษทั่วประเทศกว่า 1,500 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และในศูนย์ไตเทียมของโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่

Add new comment