ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข ขอเข้าพบ รมว.สาธารณสุข ร่วมประชุมชี้แจงความเดือดร้อนของบุคลากรสังกัด สธ. พร้อมเรียกร้อง 3 ข้อ ความก้าวหน้าในสายงาน การทบทวนการใช้ตำแหน่งว่าง และการปรับปรุงค่าจ้างให้เสมอภาค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปฯที่เป็นธรรม ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฯ และขออนุญาตเข้าพบและร่วมประชุมชี้แจงความเดือดร้อนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยระบุว่า

ตามที่เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปฯที่เป็นธรรม มีสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับโครงสร้างบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 33 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 83 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 780 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 9,775 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 76 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) 878 แห่ง รวมตัวเป็นเครือข่ายฯเพื่อดูแลพิทักษ์สิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม และความไม่เสมอภาค ของทุกวิชาชีพทุกสายงานในกระทรวงสาธารณสุข และได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปแล้วนั้น

เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปฯที่เป็นธรรม ได้ประชุมในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ห้องประชุมอโนดาต โรงแรมอมารี ดอนเมือง ได้สรุปแนวทางการขับเคลื่อนที่ทุกองค์กรในเครือข่ายมีมติร่วมกัน 3 ประเด็นดังนี้

1.ประเด็นความก้าวหน้าในสายงาน โดยเปิดช่องทางความก้าวหน้าสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญ สำหรับข้าราชการใกล้เกษียณ

1.1 การเลื่อนไหลสู่ชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการแท่งวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีอายุใกล้เกษียณ 53 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการอบรมพัฒนาสมรรถนะ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

1.2 การเลื่อนไหลสู่อาวุโส สำหรับข้าราชการแท่งทั่วไประดับชำนาญงาน ที่มีอายุใกล้เกษียณ 53 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการอบรมพัฒนาสมรรถนะ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

2. การทบทวนการใช้ตำแหน่งว่าง

2.1 การบรรจุทุกสายงาน อย่างเสมอภาค เป็นธรรม

2.2 การทบทวนการยุบตำแหน่งการบรรจุราชการในสายงานสนับสนุน สายงานรอง

3. การปรับปรุงค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน ทั้งระบบ ให้เสมอภาค เป็นธรรมกับทุกสายงาน

ทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้า เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ฯ มีความประสงค์ที่ขออนุญาตเข้าพบและประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกันยายน 2562 ร่วมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองกฎหมาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อมูลความเดือดร้อนในเรื่อง การบริหารงานบุคคล การบรรจุ สิทธิ ความก้าวหน้า เงินเดือนและค่าตอบแทน ของลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานของรัฐและข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยหวังให้ทุกปัญหา ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม และความไม่เสมอภาค ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จะถูกนำไปแก้ไขได้โดยเร็ว เพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากรในสังกัดต่อไป

ผู้ประสานงานหลัก เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปฯ ที่เป็นธรรม

1.นายชาติชาย เดชรัตน์ ผู้ประสานงานภาคกลางและภาคเหนือ

2.นางสาวปุญญิศา วัจฉละอนันท์ ผู้ประสานงานหลักภาคอีสาน

3.นายริซกี สาร๊ะ ผู้ประสานงานหลักภาคใต้