ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้างานด้านอาหารปลอดภัย ชูการอบรมให้ความรู้อาหารปลอดภัย การใช้ชุดทดสอบสารกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนแนะนำวิธีลดปริมาณการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้จนท.เทศบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อสม. รพ.สต. พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการตลาด เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งงานศึกษาวิจัย การคิดค้นนวัตกรรมชุดทดสอบอย่างง่าย รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความตระหนักรู้ในเรื่องอาหารปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจนถึงวิธีลดปริมาณการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยเน้นไปที่ตลาดสด ตลาดค้าส่ง โรงคัดตัดแต่งจำนวน 1 แห่งต่อ 1 เขตสุขภาพ และเป็นการรองรับนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยที่ต้องการแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงประกอบอาหารให้ผู้ป่วยและจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ เป็นรากฐานของการสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน มั่นคงของประเทศ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ ได้จัดอบรมความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การใช้ชุดทดสอบสารกำจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม ตลอดจนแนะนำวิธีลดปริมาณการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการขอรับรองระบบการตรวจสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สดให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อาสาสมัครหมู่บ้าน(อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) พ่อค้า แม่ค้า และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาด โรงคัดตัดแต่ง ให้สามารถมีจุดตรวจสอบหรือห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารตกค้างในอาหาร ทั้ง 12 เขตสุขภาพ

โดยแหล่งกระจายสินค้าที่มีจุดตรวจคัดกรองหรือมีห้องปฏิบัติการ จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 1 จังหวัดเชียงราย ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก ตลาดกรีน มาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง ศูนย์กระจายสินค้าแมคโคร จังหวัดราชบุรี สหกรณ์การเกษตรท่ายาง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตลาดสดสตาร์ ตลาดใหม่ชลบุรีจังหวัดชลบุรี ตลาดอุดมสุข จังหวัดปราจีน สหกรณ์การเกษตรก้าแสนจำกัด จังหวัดขอนแก่น ตลาดเมืองทองเจริญศรี จังหวัดอุดรธานี ไร่เพื่อนคุณ จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัทสตางค์ฟาร์ม ผักสด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา บริษัทคิงส์วิช จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลาดสดเทศบาลโคกกลอย จังหวัดพังงา สวนผักสองเล จังหวัดสงขลา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง จังหวัดตรัง

การดำเนินงานที่ผ่านมาเน้นทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน แหล่งกระจายสินค้าต่างๆมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะเป็นการสร้างความปลอดภัยในอาหารให้กับประชาชน