กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนกัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้นำไปผสมในอาหาร ขนม เครื่องดื่ม การออกฤทธิ์ของกัญชาจะเร็วหรือช้าขึ้นกับวิธีการที่นำกัญชาเข้าสู่ร่างกาย ชนิด ปริมาณสาระสำคัญและการตอบสนองที่แตกต่างกันในแต่ละคน
  2019-11-28 20:50
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม มสธ.จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทย มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี เพื่อผลิตบุคลากรให้มีศักยภาพและเพียงพอต่อระบบบริการสุขภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน และช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  2019-11-28 20:16
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์กัญชาเบื้องต้นว่ามีส่วนผสมของสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในพืชกัญชา ได้แก่ THC CBD และ CBN อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการหรือผู้ที่มีความชำนาญ ในการทดสอบและให้ผลแม่นยำภายใน 5 นาที ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค
  2019-11-23 17:18
 • รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หนุนตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงทุกกลุ่มวัย ระบุ หากนโยบายชัด คาดใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน สามารถเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับตรวจหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดได้
  2019-11-19 12:07
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยตรวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 50 พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานจริง ทั้ง สารคลอร์ไพรีฟอส-สารพาราควอต ในผักและผลไม้ และสารไกลโฟเสตตกค้างในนาข้าว
  2019-10-20 08:14
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้างานด้านอาหารปลอดภัย ชูการอบรมให้ความรู้อาหารปลอดภัย การใช้ชุดทดสอบสารกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนแนะนำวิธีลดปริมาณการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้จนท.เทศบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อสม. รพ.สต. พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการตลาด เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัย
  2019-09-30 19:39
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดี จากผลงาน ระบบถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อวัณโรคทั่วจีโนมประเทศไทย สร้างแนวทางใหม่ในการสอบสวนการระบาดของวัณโรค ทำให้ทราบสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคที่แพร่ระบาดในพื้นที่  
  2019-09-25 19:59
 • กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝงด้วยการตรวจตัวอย่างเลือด และพัฒนาชุดทดสอบวัณโรคอย่างง่าย “ทีบี แลมป์” (TB-LAMP) ตรวจได้ที่โรงพยาบาล หาวัณโรคแบบมีอาการ วิธีการตรวจง่าย มีความไวและความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรคสูง รู้ผลเร็วใน 1 ชั่วโมง เพื่อการรักษารวดเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิตและการแพร่กระจายโรค บรรลุเป้าหมายยุติวัณโรคในปี 2578
  2019-07-10 12:52
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับตัวอย่างของกลางที่เป็นน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 51 ตัวอย่าง จากสถานีตำรวจในจังหวัดชลบุรี ซึ่งบางตัวอย่างระบุว่าปราศจากสารนิโคติน แต่จากผลการตรวจพบสารนิโคตินในทุกตัวอย่าง เตือนผู้สูบเสี่ยงได้รับสารนิโคตินหรือสารพิษชนิดอื่นๆ เข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากในการผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่มีกฎหมายควบคุมกำกับ จึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนิโคตินในน้ำยาได้
  2019-05-31 16:03
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ชนิดใหม่ “ไดคลาซีแพม (Diclazepam)” ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นยาคลายเครียดในกลุ่มเบนโซไดอาซีปีน เช่นเดียวกับไดอาซีแพม แต่มีฤทธิ์รุนแรงกว่า 10 เท่า และยังไม่มีการควบคุมทางกฎหมาย โดยมีรายงานในต่างประเทศว่ามีการนำมาใช้ในทางที่ผิดและมีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยานี้จำนวนมาก เตรียมเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาควบคุมทางกฎหมาย เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
  2019-05-08 15:24
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้หารือกับคณะนักวิจัยไทยจากสถาบันต่างๆ เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทย โดยความร่วมมือกับสหรัฐฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ประชาชนไทย ตั้งเป้าวิจัยถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยจำนวน 50,000 คน เน้นศึกษาพันธุกรรมเสี่ยงในโรคมะเร็ง โรคหายาก โรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร์
  2019-03-22 23:58
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝงในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรค พบอัตราการติดเชื้อวัณโรคเฉลี่ยร้อยละ 31.41
  2018-11-07 19:57

Pages