ชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชนมอบโล่เชิดชูเกียรติ 11 เภสัชกรสร้างคุณูปการวิชาชีพ ตำนานวงการเภสัชกรรม

Fri, 2019-11-01 20:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ 11 บุคคลผู้สร้างคุณูปการแก่วิชาชีพ เป็นตำนานในวงการเภสัชกรรม หวังสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆในอนาคตต่อไป

ภก.ปิยะเชษฐ์ จตุเทน ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย (ภรพช.) เปิดเผยว่างานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในหัวข้อ "เภสัชกรรมในอนาคต" ณ โรงแรมเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เภสัชกรผู้สร้างคุณูปการแก่วิชาชีพในด้านต่างๆ จำนวน 11 ท่าน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยในปีนี้เป็นการมอบโล่ในปีแรก ใช้วิธีการคัดเลือกรายชื่อจากการสอบถามความคิดเห็นสมาชิกและความคิดเห็นของคณะกรรมการที่เห็นพ้องต้องกัน แต่ในปีต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และมีการเสนอรายชื่ออย่างเต็มรูปแบบต่อไป

"ผู้ได้รับโล่ในปีนี้เป็นตำนานในวิชาชีพ เป็นบุคคลเบื้องหลังที่ทำงานโดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนแต่เราคิดว่าสังคมน่าจะได้รับรู้ในสิ่งที่ท่านทำแก่วงการเอาไว้ ก็จะมีด้านต่างๆ เช่น ดร.กฤษณา (ไกรสินธุ์) เราคิดว่าท่านสร้างประโยชน์ในวงกว้าง ทำให้วิชาชีพให้ได้รับการยอมรับหรือได้รับทราบในบทบาทวิชาชีพ หรืออาจารย์ธิดา (นิงสานนท์) ก็เป็นผู้สร้างมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้มีความชัดเจนและมีแนวทางพัฒนา ส่วนท่านอื่นๆก็มีบทบาทในการผลักดันความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกร" ภก.ปิยะเชษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เภสัชกรผู้สร้างคุณูปการแก่วิชาชีพเภสัชกรในปีนี้มีทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย

1.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรด้านการสร้างคุณูปการแก่สาธารณชน

2.รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ เภสัชกรด้านการสร้างระบบมาตรฐานงานเภสัชกรรม

3.รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชกรด้านการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพเภสัชกร

4.ภก.สมพงค์ คำสาร เภสัชกรด้านการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนากรอบอัตรากำลังเภสัชกร

5.ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ เภสัชกรด้านการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานของเภสัชกร

6.ภญ.ฉวีวรรณ ม่วงน้อย เภสัชกรด้านการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานของเภสัชกร

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ เภสัชกรด้านการบริหารจัดการงานเภสัชกรรม

8.ภก.เจริญฤทธิ์ จันทร์คฤหาสน์ เภสัชกรผู้สร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพขึ้นชำนาญการพิเศษ รุ่นแรก

9.ภญ.พรพิมล จันทร์คุณาภาส เภสัชกรด้านสร้างเครือข่าย

10.ภก.วรุตม์ อ๊อดทรัพย์ ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข คนแรก

11.ภญ.ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง เภสัชกรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรม

ภก.ปิยะเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ในปีต่อไปนอกจากโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการในวงการเภสัชกรรมแล้ว และจะมีการเพิ่มโล่ห์แก่เภสัชกรดีเด่นในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไป

Add new comment