ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบไปด้วย 15 แผนงาน 41 โครงการ 67 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 2 โครงการ 10 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ 6 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (2 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 19 โครงการ 22 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 8 การพัฒนาโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (3 โครงการ 5 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 15 การปรับโครงวร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องที่เกี่ยวข้อง