ตัวชี้วัด

 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบไปด้วย 15 แผนงาน 41 โครงการ 67 ตัวชี้วัด
  2019-12-24 20:04
 • “หมอสูติ รพ.โชคชัย” ห่วงทำตัวชี้วัดคุณภาพ รพ.คุมผ่าท้องคลอด ไม่สอดคล้องสถานการณ์ รพ.รัฐ เหตุ รพ.เล็กไม่พร้อมทั้งดูแลการคลอด และทำการผ่าตัดคลอดไม่ได้ ส่งต่อคนไข้มากขึ้น ทำให้ รพ.ใหญ่อัตราผ่าคลอดพุ่ง ซ้ำถูกคนไข้ร้องขอผ่าคลอด ระบุหากหมอยันให้คลอดธรรมชาติ กรณีเกิดปัญหาระหว่างคลอด หวั่นถูกฟ้องร้องภายหลัง พร้อมแนะแนวทางลดอัตราผ่าคลอดต้องให้ความรู้ ปรับทัศนคติการคลอดธรรมชาติต่อสาธารณะ ควบคู่พัฒนาระบบห้องคลอดให้พร้อม กระจายหมอสูติ พร้อมเพิ่มศักยภาพพยาบาลประจำห้องคลอด
  2018-03-16 12:52
 • กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูประบบบริการสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี กำหนด 16 แผนงาน 96 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2560 มี 30 ตัวชี้วัดที่คัดเลือกเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
  2016-10-29 12:51
 • เปิดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 58 ตั้งเป้าคนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิขของประเทศ เดินหน้าด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาและจัดระบบบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการ และพัฒนาระบบบริการจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข มุ่งสู่เป้าประสงค์คนไทยมีอายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีช่วงการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี
  2014-09-27 19:57
 • เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ “ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่เน้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เฉพาะยุทธศาสตร์เน้นหนัก) วิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน พันธกิจ
  2014-09-27 19:50
 •  
  2012-12-02 09:59