ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 58 ตั้งเป้าคนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิขของประเทศ เดินหน้าด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาและจัดระบบบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการ และพัฒนาระบบบริการจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข มุ่งสู่เป้าประสงค์คนไทยมีอายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีช่วงการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี

 

27 ก.ย. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ “ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่เน้นหนักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เฉพาะยุทธศาสตร์เน้นหนัก)

วิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.กำหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการความรู้ รวมถึงการติดตามกำกับประเมินผล (Regulator)

2.จัดระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและระบบส่งต่อที่ไร้รอบต่อ (Provider)

เป้าประสงค์

1.อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี

2.อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เน้นหนัก ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

1.กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)

2.กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)

3.กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี)

4.กลุ่มเด็กวัยทำงาน (15-59 ปี)

5.กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

6.ด้านระบบบริการปฐมภูมิ

7.ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ

8.ด้านระบบควบคุมโรค

9.ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

10.ด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด

11.ด้านการต่างประเทศและอาเซียน

12.ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

13.ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

14.ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

15.ด้านพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดทั้งหมดดาวน์โหลดได้ที่นี่