ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรม สบส. จัดประชาพิจารณ์ร่าง "พ.ร.บ.อสม.ภาคกลาง" เผยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Google Form แล้วมากกว่า 320,000 ราย โดยมีเห็นด้วยสูงถึงร้อยละ 89 พร้อมเชิญชวน อสม.ทั่วไทยร่วมแสดงความคิดเห็นในโค้งสุดท้าย ก่อนปิดประชาพิจารณ์ เวลา  24.00 น.

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ภาคกลาง โดยมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม.ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้ง 24 จังหวัดเข้าร่วม

นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า อสม.เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งรัฐบาล โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... เพื่อการยกระดับทักษะความสามารถ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ ดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ อสม.

นพ.สามารถ กล่าวต่อว่า จริงๆมีการทำประชาพิจารณ์ทั้งหมด 4 ภาค ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคอีสานที่ขอนแก่น ภาคใต้ที่หาดใหญ่  โดยวันนี้เป็นเวทีประชาพิจารณ์ที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ความมาบอกกล่าวว่าท่านกับทีมงานให้ความสําคัญมาก มีการคุยงานเกือบทุกวันเพื่อจะให้เรื่องมีการขับเคลื่อนได้เร็ว ประชาพิจารณ์จะรับฟังจนเสร็จสิ้นภายในพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่ 12 ก็จะมีการสรุป และประมาณ 2 อาทิตย์จะเข้าสู่คณะกรรมการกลางที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน จะดูพิจารณารายมาตราที่มีการให้ข้อคิดเห็นมา และจะนําไปสู่การเสนอท่านรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

"เป็นเรื่องที่พรบ.อสม.จะได้สิทธิและมีบทบาทชัดเจนโดยมีกฎหมายรองรับ ทั้งความมีตัวตนและศักดิ์ศรีในการทํางาน ร่วมกับการยกสมรรถนะ ยกสถานะ เนื่องจากจะมีการประเมิน ทําให้มีการยอมรับที่สูงค่าขึ้น เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญ วันนี้อยากจะเชิญชวนให้เสนอแนะอะไรที่นอกเหนือจากมาตรานี้ก็ได้ แล้วก็เชิญชวนพี่น้องที่ท่านรู้จักเข้ามาในระบบกระบวนการทางกฎหมายของสํานักงานกฤษฎีกา หรือทางเว็บไซต์ของ กรม สบส. ในวันนี้คิดว่าการที่ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายหลายประเด็นและสาระสําคัญเพื่อให้ท่านได้รับฟังแล้วก็ได้วิพากษ์วิจารณ์จากเรื่องดีๆ ไม่ว่าจะบวกหรือจะไปในทางที่ลบ ขอให้แสดงความเห็นร่วมกัน" นพ.สามารถ กล่าว

ทั้งนี้ กรม สบส. ได้เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านช่องทาง Google Form ที่หน้าเว็บไซต์กรม สบส. ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2567 ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว จำนวนกว่า 329,500 ราย มีผู้เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฯ จำนวนกว่า 291,600 ราย หรือประมาณร้อยละ 89 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567) พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ทั้ง 4 ภาค โดยในวันนี้เป็นการประชุมฯ ภาคกลาง ซึ่งมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม.ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้ง 24 จังหวัดเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ยังมีระยะเวลาแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านทางเว็บไซต์ กรม สบส. จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม เวลา  24.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้อง อสม. และประชาชนทุกท่าน มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินการร่างกฎหมายฯ เป็นไปอย่างรอบคอบ เป็นระบบ มีการนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายในทุกขั้นตอน