อายุคาดเฉลี่ย

 • อายุคาดเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาลดลง 2 ปีซ้อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากอัตราที่สูงขึ้นของการใช้ยากลุ่มโอปิออยด์เกินขนาด รวมถึงยาออกซีโคโดน
  2018-01-03 14:37
 • รายงานจาก CNN เรื่อง How health care works around the world มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพภาครัฐว่าขึ้นอยู่กับ จำนวนเตียง แพทย์ และอายุคาดเฉลี่ยของประชากร โดยได้ยกตัวอย่างอังกฤษ เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา
  2017-07-14 12:18
 • สธ.ชูกลยุทธ์ PIRAB ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ตั้งเป้าอีก 20 ปี ประชาชนไทยอายุคาดเฉลี่ย 85 ปี แย้มนายกฯ เปิดช่องของบประมาณ Primary care แต่ต้องตอบโจทย์ลดการเจ็บป่วยของประชาชนและลดค่ารักษาพยาบาลในระยะยาว
  2017-03-31 22:38
 • จ.น่านเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัยโลก 23-25 พ.ย.นี้ หลังเทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลำดับที่ 316 ขององค์การอนามัยโลก พร้อมเป็นต้นแบบชุมชนปลอดภัย งานประเพณีไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีอุบัติเหตุ ชุมชนจัดการตนเอง การเตือนภัยและช่วยเหลือกันเองก่อนเวลาประสบอุบัติภัยน้ำท่วม
  2015-11-24 13:02
 • เปิดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 58 ตั้งเป้าคนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิขของประเทศ เดินหน้าด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาและจัดระบบบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการ และพัฒนาระบบบริการจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข มุ่งสู่เป้าประสงค์คนไทยมีอายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีช่วงการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี
  2014-09-27 19:57
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังพิธีวางพานพุ่มถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดยืนยาวขึ้น ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2556 ผู้ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 71.1 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 78.1 ปี เพิ่มขึ้นจากในปี 2532 ผู้ชายอายุเฉลี่ย 65.6 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 70.9 ปี ขณะนี้ประชาชนไทยร้อยละ 99.9 มีหลักประกันสุขภาพ และเข้าถึงบริการเมื่อเจ็บป่วยไ
  2013-11-28 10:38