ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูประบบบริการสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี กำหนด 16 แผนงาน 96 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2560 มี 30 ตัวชี้วัดที่คัดเลือกเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน(Performance Agreement: PA) ประจำปี 2560 ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 โดยในส่วนกลาง ระดับกระทรวง เป็นการลงนามระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และระหว่างผู้บริหารระดับสูงในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ผู้บริหารระดับสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารในส่วนภูมิภาคได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รวม 263 คน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยนำนโยบายสู่ปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้นำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ รองรับความเป็นสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ ที่มุ่งเป้าให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” มาแปลงสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่

1.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)

2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

3.บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

และ 4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

รวมทั้งสิ้น 16 แผนงาน 48 โครงการ และนำมาจัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) เพื่อเป็นพันธะสัญญาให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ตกลงร่วมกัน

ในปีงบประมาณ 2560 ได้เลือก 30 ตัวชี้วัดจัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติงาน โดยจะติดตามประเมินผลรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน เน้นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปตามตามข้อตกลงเป็นระยะๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ มีการปรับการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ทำงานบูรณาการมากขึ้นด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงเป็นตัวนำ และยึดค่านิยมองค์กรผสมผสานในระบบการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกสถานการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ใน สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน