Performance Agreement

 • กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 63 มุ่งเน้นการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก รุก ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภายใต้กรอบ 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด เน้น 17 โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน
  2019-11-26 20:20
 • กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายปี 2563 เน้น 6 เรื่องสำคัญ ป้องกันควบคุมวัณโรค ใช้ยาอย่างสมเหตุผล พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลจะต้องมีระบบนัดคิวออนไลน์ การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ และพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพ ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประชาชนแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง
  2019-11-07 11:40
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานปี 62 “15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด” ให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน เน้น 5 เรื่องสำคัญ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การป้องกันควบคุมวัณโรค การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ และการปฏิรูปเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
  2018-11-01 16:32
 • กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูประบบบริการสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี กำหนด 16 แผนงาน 96 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2560 มี 30 ตัวชี้วัดที่คัดเลือกเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
  2016-10-29 12:51
 • สธ.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดเป้าหมายปี 2559 เพื่อคนไทยสุขภาพดี ลดป่วย ลดเสียชีวิต เจ้าหน้าที่มีความสุข รวมถึงการพัฒนาระบบ 10 เรื่อง เน้นบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ด้วยตัวชี้วัดการทำงานที่สามารถ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่าง ปลัด สธ.-รมว.สธ. และระหว่างผู้บริหารทุกระดับ
  2015-11-28 11:31