ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 63 มุ่งเน้นการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก รุก ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภายใต้กรอบ 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด เน้น 17 โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2563 ระหว่างรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกอง/สำนัก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กรอบ 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด ให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน

นพ.สุขุม กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) มาอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนประจำปีเพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัด ให้มีการพัฒนาระบบสุขภาพที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุก ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี 17 โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่

โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ พัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และอสม. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ การป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล กัญชาทางการแพทย์ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ องค์กรคุณภาพ โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข Smart Hospital การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์อาทิ Smart Hospital กัญชาทางการแพทย์

สำหรับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานจะช่วยให้รู้เป้าหมายในการทำงานร่วมกัน มาตรการในแต่ละแผนงาน/โครงการ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนและการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ สร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน