PA

  • กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 63 มุ่งเน้นการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก รุก ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภายใต้กรอบ 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด เน้น 17 โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน
    2019-11-26 20:20
  • กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายปี 2563 เน้น 6 เรื่องสำคัญ ป้องกันควบคุมวัณโรค ใช้ยาอย่างสมเหตุผล พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลจะต้องมีระบบนัดคิวออนไลน์ การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ และพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพ ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประชาชนแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง
    2019-11-07 11:40
  • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานปี 62 “15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด” ให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน เน้น 5 เรื่องสำคัญ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การป้องกันควบคุมวัณโรค การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ และการปฏิรูปเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
    2018-11-01 16:32
  • กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูประบบบริการสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี กำหนด 16 แผนงาน 96 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2560 มี 30 ตัวชี้วัดที่คัดเลือกเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
    2016-10-29 12:51