ระบบบริการสุขภาพ

 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบริการสุขภาพเชื่อมโยงจากระดับปฐมภูมิถึงศูนย์เชี่ยวชาญการแพทย์ 19 สาขาไร้รอยต่อทุกเขตสุขภาพ ดูแลประชาชนใกล้บ้าน สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ลดเหลื่อมล้ำ ลดรอคอย ลดความแออัด และลดค่าใช้จ่าย
  2019-07-11 23:08
 • กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูประบบบริการสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี กำหนด 16 แผนงาน 96 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2560 มี 30 ตัวชี้วัดที่คัดเลือกเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
  2016-10-29 12:51
 • สธ.คัดเลือกงานเด่นจากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 13 สาขา เป็นต้นแบบ “ลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย” อาทิ สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 2 ให้ยาเพื่อเปิดหลอดเลือดครบ 100 % และการลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดหัวใจของเขตสุขภาพที่ 4 จากความร่วมมือโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ช่วยลดคิวผ่าตัดเฉลี่ย 2-6 เดือนในโรงพยาบาลรัฐและ 1-4 สัปดาห์ ในโรงพยาบาลเอกชน
  2016-08-31 11:34
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว คลินิกผู้ป่วยที่ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ หลังโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันได้ยาละลายลิ่มเลือดและขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63 ในปี 2556 เป็น 75 ในปี 2559 อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ10
  2016-08-20 11:34
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน มั่นใจประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อสงสัย โทรสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค หมายเลข 02-193-7999
  2016-07-29 14:42
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสั่งร่นเวลาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ต้องเสร็จภายใน 8 เดือน หลังพบสารพัดปัญหาและภัยคุกคามสุขภาพจากการขยายตัวของเมือง แนะบูรณาการการทำงานของสถานพยาบาลทุกสังกัด มุ่งจัดระบบบริการปฐมภูมิเต็มรูปแบบ
  2016-07-25 07:48
 • “หมอมงคล” ชี้ ปัญหาหลักระบบสุขภาพประเทศ อยู่ที่การบริหารจัดการด้านบริการ หลัง 40 ปียังบริหารรูปแบบเดิม ส่งผลบริการยังจำกัด ทั้งสถานที่ ห้องตรวจวินิจฉัย เครื่องมือแพทย์ ไม่สมดุลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้น ทำผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษาเหมือนเดิม แนะทางออกต้องกระจายอำนาจ เปิดชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยบริการ ยอมรับเป็นเรื่องยาก เหตุ สธ.หวงอำนาจ ต้องรอระดับนโยบายฟันธง  
  2016-07-11 23:00
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ระดับเขตสุขภาพ ปี 2561-2565 วงเงิน 11,679 ล้านบาท พัฒนาสิ่งอำนวยการรักษา และพัฒนาระบบบริการ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัดและลดรอคอยนาน ให้เขตสุขภาพเร่งดำเนินการ พร้อมจัดสรรงบประมาณ บุคลากรไปสนับสนุน มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสุขภาพ เกิดความยั่งยืนในระบบบริการ
  2016-05-04 22:33
 • อาจารย์แพทย์ มข.โพสต์ Facebook ฝาก 10 ข้อถึงผู้อาสามาเป็นเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ขอให้เน้นการรักษาเสมอภาค เท่าเทียม มีมาตรฐานสำหรับคนไทยทุกคน ให้ รพ.ของโรงเรียนแพทย์มีส่วนร่วมในทุกระบบประกันสุขภาพของรัฐ ไม่ควรให้สังกัดที่ต่างกันของ รพ.เป็นอุปสรรคต่อบริการสุขภาพ หารูปแบบให้ประชาชนมีฐานะดีมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อระบบสุขภาพมากขึ้น พัฒนาระบบสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
  2016-03-27 12:30
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 2564 วงเงินกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นสาขาที่ 13 เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไตระยะสุดท้ายที่รออวัยวะกว่า 5,000 ราย เป้าหมายลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการภายในเขตสุขภาพ
  2016-02-24 16:33
 • สธ.เดินหน้าระบบสุขภาพอำเภอและเขตบริการสุขภาพไปพร้อมกัน รองรับการบริการในพื้นที่ ตั้งเป้าปี 59 มีระบบสุขภาพอำเภอเชื่อมโยง ปฐมภูมิและท้องถิ่น พัฒนางาน ลดอุบัติเหตุ คลินิกโรคไตเรื้อรัง ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทีมหมอครอบครัว 
  2016-01-21 21:30
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : เสียงขู่ประท้วงผละงานจากกลุ่มแพทย์เป็นตัวอย่างล่าสุดที่สะท้อนความไม่พอใจของเหล่าบุคลากรในระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ NHS ของสหราชอาณาจักร หลังจากที่เมื่อปีก่อนเพิ่งเกิดประท้วงผละงานของกลุ่มพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด เวรเปล หน่วยกู้ชีพ และผู้ช่วยพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คริสตทศวรรษที่ 80 และทุกวันนี้บุคลากร NHS ก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของการประหยัด แม้ที่ผ่านมาไม่ได้ปรับเงินเดือนหรือปรับขึ้นเพียงน้อยนิด ขณะที่ขวัญกำลังใจก็ถดถอยเพราะตกเป็นฝ่ายรับเสียงติเตียนถึงคุณภาพการบริการ 
  2015-11-23 15:03

Pages