ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตากใบ ชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการระบบบริการ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มคุณภาพบริการ พร้อมจัดบริการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของประชาชนและตอบโจทย์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สร้างความพึงพอใจและเชื่อมั่นในระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ 19 กันยายน 2566 ที่ โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตากใบ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากใบ ร่วมพิธี

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดประเด็นดิจิทัลสุขภาพ เป็น 1 ในนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลตากใบ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย ดูแลประชากรจำนวน 8 ตำบล รวม 74,474 คน ได้มีการพัฒนาที่สอดคล้องตามนโยบาย ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้สามารถรองรับบริการได้ 6 ห้องตรวจ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เช่น การใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว บริการตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์ ระบบจอภาพคิวการรักษาในจุดที่มีผู้รับบริการจำนวนมาก ระบบแพทย์บันทึกข้อมูลการรักษา (Hospital Information System : HIS) และสั่งยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) เป็นต้น รวมทั้งยังเปิดให้บริการนอกเวลาราชการและวันหยุด ส่งผลให้แต่ละวันมีผู้รับบริการเฉลี่ย 446 คน เป็นการอำนวยความสะดวกประชาชน เพิ่มคุณภาพบริการ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยการรักษา รวมถึงช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นของบุคลากรการแพทย์อีกด้วย  

นอกจากนี้ โรงพยาบาลตากใบยังมีการพัฒนาระบบบริการอื่นๆ ทั้งการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Homeward) มินิธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยยาเสพติด หออภิบาลทารกแรกเกิด หน่วยฟอกเลือดด้วยไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง การดูแลผู้สูงอายุ “ชราธิวาส” การแพทย์ปฐมภูมิและโรงเรียนแพทย์ชุมชน ซึ่งเป็นการจัดบริการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

“แผนกผู้ป่วยนอก ถือเป็นด่านหน้าในการรับผู้ป่วย การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับปรุงการจัดบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข” นายแพทย์ชลน่านกล่าว