ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนชมรม นวก.สธ. หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ ยื่นหนังสือถึง “หมอชลน่าน” ขอพิจารณากำหนดตำแหน่ง “ชำนาญการพิเศษ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและลดความเหลื่อมล้ำ 

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (แห่งประเทศไทย) ให้ข้อมูลว่า ตัวแทนชมรมนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) ที่งานศูนย์พึ่งได้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเด็นเรื่องขอให้ปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หลังมีกรณีหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ สายงานนักวิชาการสาธารณสุข ถูกละเลย ไม่ให้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ มีแต่นโยบายให้แต่หัวหน้ากลุ่มงานนี้ที่เป็นพยาบาลเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ 

ทั้งนี้ สาระสำคัญของหนังสือระบุว่า ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ขอติดตามความก้าวหน้าพิจารณากำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษของนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมด้านวิชาชีพ เนื่องจากนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ต้องดูแล ควบคุม กำกับ ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริมฟื้นฟู ป้องกัน ควบคุมโรค อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการบริหารจัดการประเมินผล และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานทุกวิชาชีพ เช่นเดียวกับวิชาชีพพยาบาลที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ ซึ่งมีการแต่งตั้งชำนาญการพิเศษในพยาบาลวิชาชีพที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ รวมถึงโรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง 

ดังนั้น ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ จึงขอให้ท่านพิจารณากำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ให้กับนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรมและเสมอภาคด้านวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป