ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ก.พ. ส่งหนังสือตอบกลับ ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ประเด็นขอให้เร่งรัดการออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางการปรับตำแหน่งนักสาธารณสุขและเกื้อกูลสายงานทั่วไป (จพ.) ชี้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและพิจารณา ด้าน "ริซกี" ระบุอย่างน้อยก็มีความคืบหน้า

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ประเด็นการติดตามเรื่องการจัดคนลงในตำแหน่งนักสาธารณสุข และสิทธิความก้าวหน้าของวิชาชีพและสายงาน. ที่มีความล่าช้ากว่า timeline ที่ กองบค.สป.เคยแจ้ง ไป 2 เดือน โดยมีนายฉลองกรุง ภคกุล หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เป็นผู้รับหนังสือ นั้น

เร็วๆนี้ ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ และกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ไปยื่นหนังสือที่ กพร. ทำเนียบรัฐบาลหลายประเด็น  ซึ่งหนังสือดังกล่าว ก.พ. ตอบหนังสือในวันที่ 22 เมษายน 2567 เฉพาะประเด็นขอให้เร่งรัด การออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทาง การปรับตำแหน่ง และเกื้อกูลสายงานทั่วไป (จพ.) มีวุฒิ ป.ตรี มีใบประกอบวิชาชีพ ให้เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลก่อนหน้านี้คือ คือ ก.พ. ขอข้อมูลเพิ่มเติมไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วมื่อเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการสำรวจข้อมูล จพ.มีใบวิชาชีพ และ จพ.อื่นๆ ใน 11 สายงานไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ ก.พ. แจ้งว่า จากการประสานงานภายในล่าสุด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ  หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้ง ก.พ. ต่อไป

สรุปคือ ข้อมูล จ.พ. ที่สำรวจตอนต้นปี ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและดำเนินการพิจารณา รอกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแล้วส่ง ก.พ. และ รอ ก.พ.พิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไป  อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการจะย้อนไปย้อนมาแต่อย่างน้อยก็มีความคืบหน้าว่ากระทรวงฯ และ ก.พ.กำลังดำเนินการอยู่ ดร.ริซกี กล่าว

สำหรับใจความสำคัญหนังสือระบุว่า สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ประเด็นที่ 3 เป็นกรณีการขอปรับเปลี่ยน สายงานของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุข และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่งนักสาธารณสุข เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นกรณีทํานองเดียวกับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปทั้ง 11 สายงาน ซึ่งประสงค์จะขอย้ายเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานสาธารณสุขในประเด็นเดียวกันกับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปทั้ง 11 สายงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

1. จำนวนข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงานหรือระดับอาวุโสที่มีใบวุฒิปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุข และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยจำแนกตามกลุ่มที่มีและไม่มีผลสอบภาค ก.  

2. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ประสงค์จะย้ายเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งนักสาธารณสุข (รายตำแหน่ง) 

3. ความเห็นของ สป.สธ. ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการย้ายเปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงานดังกล่าว ทั้งที่เป็นข้อดีและข้อจำกัด