ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ยื่นหนังสือถึง "ชลน่าน" ติดตามความก้าวหน้านักสาธารณสุข พร้อมขอให้เร่งดำเนินการ 7 ประเด็น ทั้ง สิทธิความก้าวหน้า- ค่าตอบแทน - นับเวลาเกื้อกูลเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข- การบรรจุโควิดรอบ 2

วันที่ 23 เมษายน 2567  ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข นำโดย ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และ กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วย ดร.กฤตย์ติวฒน์ ฉัตรทอง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ยื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามความชัดเจน สิทธิความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และการนับระยะเวลาเกื้อกูล ใน 7 ประเด็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดร.ริซกี เผยว่า วัตถุประสงค์ในการยื่นครั้งนี้เพื่อขอให้เพิ่มชื่อนักสาธารณสุขในหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉ.5 ฉ.10 ฉ.11ฉ.12  และมีหลักเกณฑ์การปรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข /การนับระยะเวลาเกื้อกูล/และเร่งรัดเยียวยา คน รพ.สต.ในการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข ที่ติดเงื่อนไข ว.11 รวมทั้งเร่งรัดเงินประจำตำแหน่ง พ.ต.ส. / และความชัดเจนในการบรรจุโควิดรอบ 2 ด้วย

สำหรับรายละเอียดหนังสือระบุว่า ด้วย ก.พ. มีมติ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่มีมติให้กำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นวิชาชีพเฉพาะ และมีหนังสือที่อ้างถึง 1`การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่ กพ. มีมติกำหนดให้ นักสาธารณสุข อยู่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ และหนังสือที่อ้างถึง 4 เรื่องกำหนดให้ นักสาธารณสุข ถูกจัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาการ ลำดับที่ 25 เพื่อประโยชน์ในการย้าย       การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และตามมติ อกพ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 `มีมติเห็นชอบสายงานนักสาธารณสุข ในโครงสร้างการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมรพ.สต.ด้วย

ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) และเครือข่ายนักสาธารณสุข ได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ว่ามีผู้บริหารหน่วยงาน และงานทรัพยากรบุคคลบางจังหวัด มีการสื่อสารในลักษณะ ให้ชะลอ การขอปรับเข้าสู่ตำแหน่ง นักสาธารณสุข(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งขัดแย้งกับการเป็นวิชาชีพเฉพาะซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดีขึ้น ย่อมต้องมีสิทธิ ความก้าวหน้าค่าตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่าเดิม และทัดเทียมวิชาชีพอื่น รวมทั้งงานทรัพยากรบุคคลบางจังหวัด มีการร้องขอเอกสารแนวทางที่ชัดเจนในการปรับเข้าสู่ตำแหน่งด้วย เพื่อจะได้สื่อสารและดำเนินการกับบุคลากรในสังกัดได้

จึงขอเสนอแนวทางเพื่อให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ขอให้เพิ่มตำแหน่งนักสาธารณสุขในสายงานสหวิชาชีพ ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่าตอบแทนฉบับต่างๆ (ฉ.5, ฉ.10, ฉ.11, ฉ.12) 2. ขอให้มีหลักเกณฑ์ สายงานทั่วไป (เจ้าพนักงาน หรือ จพ.) ที่มีใบประกอบวิชาชีพในการปรับสู่แท่งวิชาการในตำแหน่งนักสาธารณสุขที่ชัดเจน โดยไม่ต้องยุบเลิกตำแหน่ง 3. ขอให้มีการนับระยะเวลาเกื้อกูลตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ สายงานทั่วไป ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ในการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข

4. ขอให้พิจารณาเร่งรัดแนวทางช่วยเหลือเยียวยา นักวิชาการสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติครบใน รพ.สต. ในการเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข 5. ขอให้พิจารณาเร่งรัดแนวทางการทำค่างาน นักวิชาการสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติครบ ที่มีตำแหน่งบริหาร หรือมีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ในการเข้าสู่ตำแหน่ง นักสาธารณสุข 

6. ขอให้พิจารณาเร่งรัด การเสนอ ก.พ. ให้มีประกาศในกฎ ก.พ. ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง รวมถึงเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) โดยมีชื่อนักสาธารณสุขในประกาศแนบท้าย และ 7. ขอความชัดเจนในการบรรจุ บุคลากรที่ปฏิบัติงานโควิด-19 รอบ 2 ด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรต่อไป