ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มแล้วสรรหา 2 บอร์ด “กองทุนบัตรทอง” วันแรกคึกคัก คัดเลือกผู้แทน อปท. ผู้แทนประกอบวิชาชีพ และผู้แทนประกอบโรคศิลปะ พร้อมเดินหน้าสรรหาต่อผู้แทนสัดส่วนเอ็นจีโอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และโรงพยาบาลเอกชนต่อเนื่อง เผยหลังได้ชื่อผู้แทนรวมเป็นกรรมการครบ เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบ ย้ำต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังบอร์ดชุดปัจจุบันหมดวาระ

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค

ที่โรงแรมเซ็นทราฯ - เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมัยวาระ พ.ศ. 2563-2567 มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2563 จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกผู้แทนในการเข้าทำหน้าที่ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

นพ.ประจักษวิช กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวคิดทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เน้นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมบริหาร “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 2 คณะที่ทำหน้าที่ในปัจจุบันจะหมดวาระลงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ซึ่งต้องมีคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่แทน จึงเป็นที่มาของการดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้แทนจากแต่ละภาคส่วนเพื่อทำหน้าที่กรรมการทั้ง 2 คณะในครั้งนี้

สำหรับกระบวนการคัดเลือกกรรมการทั้ง 2 คณะ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ จะใช้เวลาดำเนินการ 3 วัน โดยวันนี้เป็นการคัดเลือก 1.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 คน เพื่อเป็นกรรมการในบอร์ด สปสช. และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ คณะละ 3 คน ประกอบด้วยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรี และผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2.ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นกรรมการควบคุณคุณภาพและมาตรฐานฯ 3 คน ประกอบด้วยผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาทันตกรรม และสาขาเภสัชกรรม และ 3. ผู้แทนประกอบโรคศิลปะจาก 7 สาขา ได้แก่ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อเป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่ 3 คน

นพ.ประจักษวิช กล่าวว่า ส่วนวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค. 63) จะเป็นการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านเด็กหรือเยาวชน ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น ด้านผู้ใช้แรงงาน ด้านชุมชนแออัด ด้านเกษตร และด้านชนกลุ่มน้อย เพื่อเป็นกรรมการในบอร์ด สปสช. และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ คณะละ 5 คน ขณะที่วันที่ 23 มกราคม 2563 จะเป็นการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบการปกครองพิเศษ ระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารเมืองพัฒนา เพื่อเป็นกรรมการในบอร์ด สปสช. และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ คณะละ 1 คน และคัดเลือกผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน 1 คน เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ

ทั้งนี้ หลังจากได้รายชื่อกรรมการทั้ง 2 คณะครบแล้ว ทาง สปสช.จะนำรายชื่อเสนอ ครม.เพื่อเห็นชอบต่อไป โดยกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน ภายหลังจากที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันหมดวาระลง

“การคัดเลือกกรรมการในบอร์ด สปสช.และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ สปสช.ดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยการคัดเลือกจะแบ่งเป็นห้องย่อย เปิดให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มทำการคัดเลือกกันเอง ด้วยวิธีการลงคะแนน ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรา 13 และมาตรา 48 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว