ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรรหาบอร์ด สปสช. ชุดใหม่ต่อเนื่องวันที่ 2 คัดเลือก “บอร์ดสัดส่วนภาคประชาชน 9 ด้าน” ร่วมขับเคลื่อน “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ระบุเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน

ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ - เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมัยวาระ พ.ศ. 2563-2567 กล่าวว่า ในวันนี้ (22 ม.ค.) เป็นวันที่ 2 ของการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนในการเข้าทำหน้าที่ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในสัดส่วนของผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน คณะละ 5 คน โดยคัดเลือกจากผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านเด็กหรือเยาวชน ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น ด้านผู้ใช้แรงงาน ด้านชุมชนแออัด ด้านเกษตร และด้านชนกลุ่มน้อย เพื่อเข้าร่วมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นพ.ประจักษวิช กล่าวว่า องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน รู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในฐานะผู้ป่วยและผู้รับบริการ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตลอดระยะเวลา 17 ปี โดยได้ร่วมสะท้อนมุมมองสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่เปิดให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน

“การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากมุมมองการบริหารด้านการแพทย์ และจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ข้อเสนอและความเห็นจากตัวแทนประชาชนก็เป็นส่วนสำคัญ ทำให้บอร์ด สปสช.และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ เกิดมุมมองในการดำเนินนโยบายและการบริหารอย่างรอบด้าน ที่สนับสนุนให้ระบบเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้นการคัดเลือกกรรมการในสัดส่วนภาคประชาชนในวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวและว่า ทั้งนี้ต้องขอบคุณตัวแทนภาคประชาชนที่เห็นความสำคัญ และมาร่วมประชุมอย่างคับคั่งประมาณ 600 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ด้าน นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ขั้นตอนการคัดเลือกในวันนี้ ในรอบแรกตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนทั้ง 9 ด้าน จะประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกผู้แทนในกลุ่มของตัวเอง กลุ่มละ 2 คน เพื่อร่วมเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในบอร์ด สปสช. และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ ซึ่งหลังจากได้รายชื่อแล้วจะมีการประชุมร่วมกันโดยให้ทำการลงคะแนนคัดเลือกผู้แทนร่วมเป็นกรรมการในบอร์ด สปสช.และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ คณะละ 5 คน ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด โดยร่วมกับกรรมการโดยตำแหน่งและที่ผ่านการสรรหาเพื่อบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป