ครม.อนุมัติคืนสิทธิขั้นพื้นฐานสาธารณสุขคนไร้สถานะเพิ่มอีก 2.4 หมื่นคน

Fri, 2020-03-13 10:35 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ครม.อนุมัติคืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติมอีก 24,071 คน ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 61.8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ขึ้นทะเบียนโดยมีเลขประจำตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว ในกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร เลขประจำตัวประเภท 3 และ 4 จำนวน 24,071 คน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 61,802,300 บาทต่อปี โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

Comments

Submitted by Rapin on
คือแม่ไม่มีบัตรประชาชนทำให้พี่ชาย2คนไม่มีไม่ด้วยเมื่อก่อนแม่บอกว่าตอนสาวๆยังมีนะครับแต่ตอนเขาเลือกผู้ใหญ่บ้านแม่ไม่ได้กลับมาเลือกเลยทำให้เขาคัดชื่อออกจากทะเบียนแล้วอีกอย่างตาก็ทำบัตรประชาชนแม่หายเลยทำให้แม่ไม่มีบัตรมีใครช่วยได้บ้างครับ

Add new comment