ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 20 เม.ย. มรว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบร่างกฎกระทรวง “การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจาก การระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563” ให้ประกันสังคมจ่าย สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตน มาทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบและไม่ได้รับค่าจ้าง

มรว.จัตุมงคล โสณกุล

นายทศพล กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนาม ในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ประกันตนกลุ่มแรก ได้รับเงินก้อนแรก ในวันนี้ 20 เมษายน 2563 ทั้งนี้สำนักงานฯ จะทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนต่อไป ผู้ประกันตนดังกล่าวสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การยื่นขอรับผ่านช่องทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits) โดยผู้ประกันตนต้องกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

2. การยื่นขอรับด้วยวิธีปกติ ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูลพร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จัดส่งในช่องทางดังต่อไปนี้

- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ

- ส่งเอกสารทางโทรสาร (fax) ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ

- ส่งทาง e-mail ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด หรือ

- ส่งทาง LINE ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

ส่วนของนายจ้างต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 โดยผ่านช่องทางออนไลน์หรือวิธีการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมดังกล่าวข้างต้น

เมื่อถามว่าเงินกองทุนประกันสังคมเพียงพอในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่และสำนักงานประกันสังคมมีแผนรองรับอย่างไร..

นายทศพล  กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกคน ในปัจจุบันเงินกองทุนประกันสังคมในส่วนของกรณีว่างงานมีอยู่จำนวน 1.6 แสนล้านบาท สำนักงานได้เตรียมสภาพคล่อง พร้อมจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนได้ทันทีที่ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีมติให้กระทรวงแรงงานเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการเงินเพื่อรองรับในกรณีที่มีคนขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเป็นจำนวนมากในกรณีจำเป็นอาจต้องขอรับจัดสรรงบประมาณสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ก็สามารถจัดทำแผนขอรับเงินในส่วนนี้ได้