ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เผยผลดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุนบัตรทอง ปี 63” ช่วง 2 ไตรมาสแรก โอนงบประมาณลงสถานพยาบาลทั่วประเทศแล้วกว่าร้อยละ 60 ภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ดูแลประชาชนเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ย้ำเป็นงบกองทุนฯ ปกติ ไม่เกี่ยวกับงบกรณีบริการ COVID 19

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุนบัตรทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 จากการบริหารจัดการของ สปสช. ภายใต้การกำกับดูแลและกำหนดนโยบายโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ยังคงขับเคลื่อนดำเนินงานดูแลประชาชนผู้มีสิทธิกว่า 48 ล้านคน ให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีวาระเร่งด่วนต้องดำเนินการก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2563

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านมา สปสช.ได้ทำการโอนงบประมาณให้กับหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลต่างๆ ที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงบประมาณแล้ว รวมถึงการชดเชยเบิกจ่ายค่าบริการให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการประชาชน ภาพรวมเป็นไปตามตัวชี้วัดที่วางไว้ อาทิ กองทุนผู้ป่วยนอก เบิกจ่ายแล้ว 32,039 ล้านบาท กองทุนผู้ป่วยใน เบิกจ่าย 18,280 ล้านบาท กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เบิกจ่าย 12,046 ล้านบาท และกองทุนเฉพาะโรค (Central Reimburse) เบิกจ่ายแล้ว 7,418 ล้านบาท เป็นต้น

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนบัตรทอง 2 ไตรมาสแรก จากข้อมูลการดำเนินงานกองทุนฯ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 ได้โอนงบประมาณให้กับหน่วยบริการทั่วประเทศแล้วร้อยละ 60.06 ซึ่งในช่วง 2 ไตรมาสที่เหลือ สปสช.จะเร่งโอนจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย” เลขาธิการ สปสช. กล่าวและว่า งบประมาณนี้เป็นงบที่ใช้ดำเนินงานกองทุนบัตรทองปกติ ซึ่งคนละส่วนกับงบบริการกรณี COVID-19 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขณะนี้