ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) รับทราบความคืบหน้าร่างกฎหมายสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก พร้อมเดินหน้าสมัชชากรุงเทพมหานครครั้งแรก

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ คือ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์โดยเฉพาะอีสปอร์ตตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ปี 2561 และเห็นชอบร่างประกาศสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครขึ้นทุกปี รวมทั้งจะหนุนยกระดับสมัชชาสุขภาพจังหวัดให้เป็นเวทีของประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชนร่วมกันหยิบยกประเด็นปัญหาของพื้นที่ เพื่อหาผลสรุปร่วมกันเป็นฉันทมติหรือเป็นวาระร่วมของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผลสำเร็จเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องอีสปอร์ตเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นเมื่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประกาศให้เป็นกีฬา และมีหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรมส่งเสริมเรื่องนี้เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนจึงเริ่มศึกษาประสบการณ์ของประเทศต่างๆ และผลกระทบด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ปี 2561 จนเกิดเป็นมติ ‘ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก’ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจำนวนมากยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 เป้าหมายสำคัญคือ ในปี 2563 ประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ตที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก ในปี 2564 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับอีสปอร์ต และในปี 2565 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีบรรทัดฐานในการดำเนินงานและการ ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี รมว.สาธารณสุข เป็นประธานได้เห็นชอบให้มีมาตรการควบคุม และป้องกันอันตรายต่อเด็กและเยาวชนในการเล่นเกมและอีสปอร์ตโดยเร็วภายใน 1 ปี และ สช. สสส. ได้ทำงานร่วมกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทำการศึกษาวิจัยและจัดทำ (ร่าง) กฎหมายการกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. .... เพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากธุรกิจเกมอีสปอร์ตกับการคุ้มครองสุขภาวะของเด็กและเยาวชนเหมือนกับหลายประเทศที่ได้เดินหน้าเรื่องนี้ไปก่อนแล้ว ร่างกฎหมายนี้ได้ผ่านการจัดเวทีรับความความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ไปแล้ว 2 ครั้ง และอยู่ในระหว่างเปิดกว้างฟังความเห็นของประชาชนและสังคม เพื่อปรับปรุงและเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นกฎหมายต่อไป

“จากการสรุปบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานของการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ที่ผ่านมา พบว่า ในกรุงเทพมหานครไม่เคยมีการจัดสมัชชาสุขภาพเลย ต่างจากการจัดสมัชชาสุขภาพของแต่ละจังหวัดที่มีความหลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับกลไกการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ” เลขาธิการ คสช.กล่าว