ชมรมผอ.รพ.สต. พบ “อนุทิน” 3 ส.ค. ร้องช่วยเหลือ 11 ข้อปัญหาข้าราชการ

Sun, 2020-08-02 15:01 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

คณะกรรมการชมรม ผอ.รพ.สต. ร้อง “11 ข้อ” แก้ปัญหาบรรจุข้าราชการและความก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่ พร้อมขอช่วยกลุ่มผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชี 4 กรมฯ รอเรียกบรรจุ ขรก. เหตุใกล้หมดอายุบัญชีเร็วสุด 25 ก.ย.63 ช้าสุด 31 ม.ค.64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้แทนจากคณะกรรมการชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) ข้าราชการ/ลูกจ้าง นำโดย นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย) จะเดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 3 ส.ค. 2563 เพื่อขอเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ในการแก้ไขปัญหาการบรรจุข้าราชการ และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยจะเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 07.00น. เป็นต้นไป

สำหนับข้อเรียกร้องของผู้แทนชมรม ผอ.รพ.สต. ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1.ประเด็นการคัดเลือกบรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการใหม่ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 เม.ย.2563 ทั้งประเด็นคุณสมบัติครบแต่มีเหตุไม่ได้บรรจุ วุฒิการศึกษา การคัดเลือกบรรจุกลุ่มลูกจ้าง 24 สายงานประเภทรายวัน/รายคาบ หรือจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ชมรมฯ ข้อให้สธ.ดำเนินการหาทางออกอย่างเหมาะสม

อนุทิน ชาญวีรกูล

2.ประเด็นการคัดเลือกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน ปัจจุบันบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง “นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ” 4 กรมในสธ. คือ

-ประกาศบัญชีกรมควบคุมโรค หมดอายุวันที่ 25 ก.ย.2563

-ประกาศบัญชีผลสอบแข่งขัน กรมสุขภาพจิต หมดอายุบัญชีวันที่ 30 ต.ค.2563

-ประกาศบัญชีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมดอายุวันที่ 22 ม.ค.2564

-ประกาศบัญชีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมดอายุบัญชีวันที่ 31 ม.ค.2564

ชมรมฯ ขอให้สธ. ปฏิบัติตามมติก.พ.โดยใช้อัตราตำแหน่งว่าง เรียกบรรจุบุคคล เข้ารับราชการใน รพ.สต. ก่อนบัญชีสอบแข่งขันหมดอายุ

3.ประเด็นลูกจ้างประจำผู้มีวุฒิทางด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ณ์การระบาดโรคโควิด-19 ขอบรรจุเป็นข้าราชการกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่ปฏิบัติงานสู้โควิด ทางชมรมจึงขอให้สธ.คัดเลือกบรรจุคนกลุ่มนี้ด้วย

4.ประเด็นกลุ่มข้าราชการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงาน...ทุกตำแหน่งสายงานที่มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข ขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข เป็นกรณีพิเศษ

5.ประเด็นกลุ่มผู้อำนวยการรพ.สต. สายงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับชำนาญงาน ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับอาวุโส เป็นกรณีพิเศษ(เฉพาะรายบุคคล) กรณีนี้ ทางกลุ่มผอ.รพ.สต.ได้ร้องขอให้สธ. และก.พ. แก้ปัญหามากว่า 3 ปี แต่ยังไม่คืบหน้า จึงขอให้ทางรมว.สธ. โปรดให้ อ.ก.พ.กระทรวงเห็นชอบและนำเสนอครม. เพื่อแก้ไขปัญหา เพราะเรื่องนี้เกินกว่าอำนาจของ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข

6.ประเด็นตำแหน่งผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สต. ที่ครบเกณฑ์ หนังสือ ก.พ. ที่น.100008.3.3/105 ลงวันที่ 27 มี.ค.2555 จำนวน 82 แห่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สั่งจังหวัดให้ชี้ตัวดำเนินการคัดเลือกในปีงบประมาณ 2563

7.ประเด็นความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ และการกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่เคยดำรงตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ

8.ขอ สธ. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

9.การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการโอนตรง ให้แก่ รพ.สต.

10.ทศวรรษพัฒนา รพ.สต.

11. โครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/รัฐมนตรีช่วยฯ พบผอ.รพ.สต. เวที 4ภาค(ก.ย.2563) ขอให้ทางสธ.โปรดประสานผู้แทน ก.พ.เข้าร่วมครั้งนี้ และขออนุญาตใช้ห้องประชุมที่ตึกสป.สธ.เพื่อการเข้าพบปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาครั้งนี้ด้วย

Add new comment