ข้อกำหนดระดับความรุนแรงการระบาดโควิด-19 รายสัปดาห์ตามสถานการณ์

Tue, 2020-08-11 14:36 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณาและกำหนดระดับความรุนแรง เมื่อเกิดการระบาด ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ กำหนด 3 กลุ่ม 5 สี “ขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง” ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์แต่ละสัปดาห์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณาและกำหนดระดับความรุนแรง ผ่านกลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และศบค.เมื่อเกิดการระบาด ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 ส.ค. และที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2563 โดยได้สรุปข้อกำหนดระดับความรุนแรงเมื่อเกิดการระบาด ซึ่งทั้งหมดอาจจะมีการปรับปรุงระดับสีทุกสัปดาห์ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น สำหรับการจัดทำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อจัดระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด-19 2.เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการ การป้องกันควบคุมโรคระดับประเทศ และ3. เพื่อเป็นแนวทางให้จังหวัดนำไปปรับใช้ในระดับจังหวัด

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดโควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 5 สี ดังนี้

1.จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์ แบ่งเป็น

-สีขาว (ปลอดภัย มีวัคซีน) ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ มีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ

-สีเขียว (ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ มีผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ

-สีเหลือง (รุนแรงน้อย) น้อยกว่า 300 รายต่อสัปดาห์

-สีส้ม (รุนแรงปานกลาง) 300-900 รายต่อสัปดาห์

-สีแดง (รุนแรงมาก) มากกว่า 900 รายต่อสัปดาห์

2.ลักษณะการกระจายของโรค ตามจังหวัดและเขตสุขภาพ แบ่งเป็น

-สีขาว (ปลอดภัย มีวัคซีน) ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด

-สีเขียว (ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด

-สีเหลือง (รุนแรงน้อย) ไม่เกิน 1 จังหวัดในเขตและไม่เกิน 3 เขต

-สีส้ม (รุนแรงปานกลาง) ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขตและจำนวน 4-6 เขต หรือ มากกว่า 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต

-สีแดง (รุนแรงมาก) ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 6 เขต หรือมากกว่า 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 3 เขต

3.การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา แบ่งเป็น

-สีขาว (ปลอดภัย มีวัคซีน) ผู้เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด

-สีเขียว (ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกัน ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด

-สีเหลือง (รุนแรงน้อย) ระบาดในวงจำกัด มีไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน

-สีส้ม (รุนแรงปานกลาง) ระบาดในวงจำกัดมีมากกว่า 3 กลุ่มก้อน และมีความเชื่อมโยงกัน

-สีแดง (รุนแรงมาก) มีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุไม่ได้

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม