ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.ใหม่กระทรวงแรงงานไฟแรง ประชุมผู้บริหารเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านและแพร่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ โดยมีนายภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้อำนวยการสถาบันสำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (องค์การมหาชน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องแสงสิงห์แก้ว อาคารกระทรวงแรงงาน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด โดยรับผิดชอบจังหวัดแพร่และน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการเร่งด่วนของทั้ง 2 จังหวัด จึงนัดหารือผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต้องการติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ของทั้ง 2 จังหวัด แล้วนำประเด็นเหล่านั้นมากำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของจังหวัด การลงพื้นที่จะช่วยให้ทราบปัญหาที่แท้จริง และสามารถแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ดังนั้นจึงมอบหมายให้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทั้งแรงงานและสถานประกอบกิจการ  ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสถานประกอบกิจการ มีบางภารกิจที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้หรือไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการ อาทิ การให้กู้ยืมเงินของสำนักงานประกันสังคม และการให้กู้ยืมเงินจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 รมช.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสถานการณ์แรงงานของทั้ง 2 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ความต้องการแรงงานต่างด้าว มาตรการและความพร้อมในการนำแรงงานต่างด้าวชาวลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทย และโครงการเร่งด่วนที่จังหวัดต้องการขอรับการสนับสนุน ซึ่งจากการหารือพบว่า แต่ละกรมจัดเตรียมความพร้อมภายใต้ภารกิจในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ พร้อมประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการประชาชน และจัดกิจกรรมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรด้วย