ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. เร่งรัดกระบวนการปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงานประเภททั่วไปวุฒิปริญญาตรี เข้าสู่แท่งวิชาการ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ลดความเลื่อมล้ำในองค์กร ล่าสุดส่งข้อมูลแนวทางปรับตำแหน่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมแล้ว ขอให้นำข้อมูลประกอบการประชุม อ.ก.พ. เดือน ส.ค. นี้ 

 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์  ก้อนคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ได้ลงนามในหนังสือถึง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับนำเสนอแนวทางการกำหนดตำแหน่งและภาระงานของข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงานประเภททั่วไป ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเข้าสู่แท่งวิชาการ

โดยระบุว่า ตามที่ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 11 สายงาน ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรณีพิเศษ และต่อมาคณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปยังสำนักงาน ก.พ. ให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การปรับอัตราตำแหน่งข้าราชการเจ้าพนักงานประเภททั่วไป ดังกล่าว เพื่อเลื่อนระดับเป็นประเภทตำแหน่งวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ตลอนจนพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ต่อมาสำนักงาน กพ. ได้มีหนังสือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ซึ่งขณะนี้เรื่องร้องเรียนฯดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักงาน ก.พ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการประสานงานกับ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้แทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน และผู้แทนชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป เข้าร่วมประชุมหารือรับฟังประเด็นปัญหา เกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำในการบรรจุข้าราชการใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 และแนวทางการปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงาน ประเภททั่วไป ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเข้าสู่แท่งตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อให้เกิดขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และลดความเลื่อมล้ำในองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

โดยในที่ประชุมดังกล่าวมอบหมายให้ได้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการประชุมและหารือร่วมกับตัวแทน ชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ในประเด็นของการรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติม ดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล และตัวแทนชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ได้ประชุมและหารือร่วมกัน โดยในที่ประชุมมีมติข้อพิจารณาร่วมกันเห็นควรให้ชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ดำเนินการจัดทำรายงานแนวทางการกำหนดตำแหน่งและภาระงานของ ข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงาน ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อปรับเข้าสู่แท่งตำแหน่งประภทวิชาการ และนำส่งให้กับกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเข้าข้อมูลดังกล่าวบรรจุเข้าในวาระการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแนวทางการเลื่อนตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป เข้าสู่แท่งตำแหน่ง ประเภทวิชาการ นั้น​​

บัดนี้ ชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานแนวทางการกำหนดตำแหน่ง และภาระงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันเทียบเคียงกับภาระงานหลักของตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงาน ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อปรับเข้าสู่แท่งตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กับกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในสมัยประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาหาแนวทางการเลื่อนตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงาน ประเภททั่วไปเข้าสู่แท่งตำแหน่ง ประเภทวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตามข้อเรียกร้องของชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไปที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป