ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 92.84 คะแนน เกรด A ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ผอ.อภ. ย้ำหลักการทำงานเป็นไปอย่างธรรมาภิบาล โปร่งใส มีคุณธรรม

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยคะแนนเฉลี่ย 92.84 คะแนน อยู่ในระดับเกรด A ระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการที่องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

โดยคะแนนการประเมินมาจากตัวชี้วัด 10 ด้านคะแนนเต็มด้านละ 100 คะแนน ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล ได้ 100 คะแนน การป้องกันการทุจริต ได้ 100 คะแนน ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ได้ 95.20 คะแนน คุณภาพในการดำเนินงาน ได้ 94.63 คะแนน การปรับปรุงการทำงาน ได้ 91.76 คะแนน การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 88.51 คะแนน การใช้อำนาจ ได้ 84.04 คะแนน การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 80.68 คะแนน การใช้งบประมาณ ได้ 79.73 คะแนน และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 78.38 คะแนน ในส่วนของคะแนนด้านการป้องกันการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูล นั้น มีความโดดเด่นมาก โดยได้คะแนนการประเมินสูงสุดถึง 100 คะแนนเต็ม ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากสำหรับการประเมินคะแนนในครั้งนี้

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า องค์การฯดำเนินงานด้วย เจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น ตามหลักการธรรมาภิบาล และแนวคิดคุณธรรม นำการพัฒนา ร่วมสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามหลักระเบิดจากข้างใน เพื่อร่วมสร้างสรรรค์สังคมคุณธรรม และผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม โดยนำแนวทางการดำเนินงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ภายใต้แนวคิด 6 ป มาใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. ปลุกคิดให้ทุกคนเห็นความสำคัญ และเรียนรู้ร่วมกัน ทำความเข้าใจกัน 2. ประมวลพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์จากทุกระดับแล้วสรุปร่วมกัน 3. เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นข้อกำหนดคุณธรรม 3 ข้อ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกัน 4.แปลงจากข้อกำหนดคุณธรรม 3 ข้อ เป็นพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับต่างๆ 5. ประกาศปฏิญานก่อนลงมือปฏิบัติ และ 6.ประเมินผลจากความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างองค์กรคุณธรรมและการประเมินองค์กร

นอกจากนี้องค์การฯ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคลิปวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

“ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร สร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กรอันเป็นที่รัก ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กรที่ควรประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่อยมา” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าว