ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ออกแนวทางเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิดนอกสถานพยาบาล แบ่งเป็น “แพทย์-ทันตแพทย์” วันละ 1,500 บาท “พยาบาลและเจ้าหน้าทื่อื่นๆ” วันละ 1,000 บาท ทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง หากไม่ถึงจ่ายตามสัดส่วน เบิกได้ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 64 ย้ำกรณีนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายร่วมกับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยการทำงานเกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วยโควิด

ตามที่มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 แก่กลุ่มเสี่ยง 608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยบริการต่างๆ รุกทำงานอย่างหนักนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ.0206.09.1/ ว 625 ลงวันที่ 2 ก.ย.2564 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานพยาบาล โดยทำหนังสือส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทาง เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานจะเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ ได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ก.ย. 2564

แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ได้แนบหนังสือรายละเอียดต่างๆ ใจความดังนี้

1.อัตราค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด19 นอกสถานพยาบาล ดังนี้

1.1 แพทย์และทันตแพทย์ในอัตราวันละ 1,500 บาท

1.2 พยาบาลและเจ้าหน้าทื่อื่นๆ ในอัตราวันละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ ให้เบิกเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานจริง และต้องปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง กรณีที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 8 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนลดลงตามสัดส่วน โดยคิดเป็นรายชั่วโมงเศษของชั่วโมง ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง ถ้าถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดเศษเป็น 1 ชั่วโมง

2.ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด19 นอกสถานพยาบาล เบิกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ และลูกจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข

3.การปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ และสามารถป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงแก่ประชาชนได้ ซึ่งต้องฉีดวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด นอกสถานพยาบาล เพื่อลดการรอคอย ลดความแออัด ของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไม่ต้องเดินทางมายังสถานพยาบาล และเกิดความสะดวกรวดเร็ว

ทั้งนี้ การให้บริการฉีดวัคซีนเป็นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป บุคลากรที่ปฏิบัติงานจึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากผู้รับบริการ คือ ประชาชนทั่วไป ไม่เข้านิยามคำว่า ผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค

ข่าวเกี่ยวข้อง : งบมาแล้ว! เบิกค่าตอบแทนฉีดวัคซีนโควิดนอกสถานพยาบาล

แฟ้มภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง