ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดปทุมธานี สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสช. และ นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปช.เขต 4 สระบุรี ลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการกระจายชุดตรวจ ATK ของ จังหวัดปทุมธานี ในการแจกชุดตรวจ Antigen Test Kit (AT)แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยมี นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์ สสจ.ปทุมธานี นางภรณ์อนงค์ กุลเกล้า สาธารณสุขอําเภอเมืองปทุมธานี ภญ.พรศิริ อุดมเดชาณัติ เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล นายกเทศมนตรีตําบล บางขะแยง นางสมคิด ปานบุญ ผอ.รพ.สต.บางขะแยง พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ จากนั้น เยี่ยมร้านยา “เพรียว” ในห้างสรรพสินค้าย่านรังสิต ที่เข้าร่วมโครงการฯ

นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์ สสจ.ปทุมธานี กล่าวว่า จ.ปทุมธานีได้รับชุดตรวจ ATK จาก สปสช. 114,900 ชุด แบ่งเป็นหน่วยบริการ 105,000 ชุด (8 แห่ง) ร้านขายยา 1,800 ชุด (4 ร้าน) คลินิกชุมชนอบอุ่น 8,100 ชุด (6 แห่ง) กระจายผ่านโรงพยาบาลแม่ข่ายและสาธารณสุขอําเภอลงพื้นที่ สําหรับพื้นที่ตําบลบาง ขะแยง รพ.สต.ได้รับชุดตรวจ 400 ชุด เป็นพื้นที่แรกในการแจกชุดตรวจ โดยมี นางสมคิด ปานบุญ ผอ.รพ. สต.บางขะแยง บริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนรับชุดตรวจผ่านแอปเป๋าตั้ง และ อสม. ในพื้นที่เป็นเครือข่ายแจกชุดตรวจแก่กลุ่มเสี่ยงในชุมชนกรณีคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติด เตียงที่ไม่สามารถใช้แอปเป๋าตังได้และบันทึกผลตรวจ รพ.สต.สามารถติดตามและส่งข้อมูลเข้ารักษาพยาบาล กรณีมีผลตรวจเป็นบวกให้กับโรงพยาบาลแม่ข่ายและศูนย์พักคอยเทศบาลตําบลบางขะแยง

ด้าน นพ.จเด็จ กล่าวว่า การกระจายชุดตรวจ ATK 8.5 ชุดของ สปสช. สําหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเร่งการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการกระจายชุดตรวจในกรุงเทพ 2.4 ล้านชุด ปริมณฑลและต่างจังหวัด 5.6 ล้านชุด อีก 5 แสนชุด จะจัดสํารองไว้ที่ สปสช.และกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข เพื่อแจกจ่ายในการลงพื้นที่และร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ยังตกหล่น

เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สําหรับกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) 2. กลุ่มผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบลําบาก) 3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด และ 4. ผู้ที่ทํางาน ประสานงานในชุมชน โดยประชาชนสามารถขอรับชุดตรวจได้ที่ อสม /อสส. หรือหน่วยบริการในพื้นที่ไกล บ้าน ที่มีป้ายสีเหลืองว่าจุดแจกชุดตรวจโควิด ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2. แอปพลิเคชัน “เป่าตั้ง” ตอบ คําถามเพื่อประเมินความเสี่ยง และ 3. พื้นที่ชุมชนแออัด ตลาด จะมี อสส. และ อสม. ไปประสานและแจกชุด ตรวจ

ด้าน นางสมคิด ปานบุญ ผอ.รพ.สต.บางแขยง กล่าวว่า ได้รับชุดตรวจจาก สปสช. 400 ชุด แจกไป แล้ว 50 ชุด การกระจายชุดตรวจ ATK เพื่อค้นหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตําบลบางขะแยง แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ มีความซับซ้อนเนื่องจากเป็นปริมณฑลรอยต่อดอนเมือง กทม. ส่งผลให้มีประชาชนนอกพื้นที่เข้ามาขอรับชุด ตรวจ ATK อย่างต่อเนื่อง เพื่อความครอบคลุมในการค้นหาเชื้อ ทาง รพ.สต.บางขะแยง ไม่ได้จํากัดแต่เฉพาะ คนในพื้นที่ ได้มีการบริหารจัดการเพื่อให้เพียงพอ โดยประชากรในพื้นที่รับผิดชอบจะมีการประชาสัมพันธ์เชิง รุก ผ่าน อสม. และเครือข่ายสุขภาพ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ให้ช่วยกันเร่งสร้างความเข้าใจแจกชุด ตรวจในกลุ่มเสี่ยงผ่าน แอปเป๋าตั้ง แนะนําประชาชนให้ลงทะเบียน

โดยให้สแกนผ่าน QR Code ที่กําหนดให้ ประชาชนสามารถบันทึกผลตรวจ ส่วนกลุ่มเสียงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการที่มีบุตรหลานไป ทํางานนอกพื้นที่ จะต้องได้รับการตรวจโดย อสม. จะนําชุดตรวจ ATK ไปแจกถึงบ้าน หากใครทําเองได้ก็จะ สอนให้ใช้ชุดตรวจ ATK และบันทึกผล สําหรับคนที่ไม่สามารตรวจเองได้ อสม.จะช่วยตรวจ จากนั้นก็จะบันทึก ผล และนําข้อมูลเข้าระบบการดูแลรักษาทันทีหากพบผลติดเชื้อ

ด้าน นางดวงตา เรือนสุข อสม. ตําบลบางขะแยง กล่าวว่า รพ.สต.จะมอบหมายให้ อสม. 1 คนดูแล 20 หลังคาเรือน ในพื้นที่มีผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านรวมกัน 100 คน รพ.สต. ได้อบรม อสม. ถึงการแจกชุด ตรวจ ATK การบันทึกผล และการติดตามผล โดยตนจะมีรายชื่อลูกบ้านที่ดูแล และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จะสอน ให้ประชาชนรับชุดตรวจผ่านแอปเป๋าตัง กรณีที่ประชาชนไม่มีแอปเป๋าตัง ตนจะทําให้ และบันทึกข้อมูลเอง ทั้งหมด ซึ่งสะดวกมาก และไม่ยาก มองว่าระบบนี้ทําให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการตรวจคัดกรองโควิดได้ ครอบคลุม

ทั้งนี้ ข้อมูล วันที่ 28 กันยายน ณ เวลา 11.00 น. มีประชาชนมารับชุดตรวจ ATK รวม 295,862 ชุด จ่าย ATK ทั้งสิ้น 147,605 ราย และบันทึกผลการตรวจแล้ว 69,278 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ของผู้ที่รับ ATK พบผลบวก จํานวน 535 ราย

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org