สปสช.ชวน อปท. ใช้กลไก กปท. ดูแลสุขภาพประชาชนประสบภัยน้ำท่วม

Sat, 2021-10-02 13:54 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

สปสช.เผย อปท. พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ใช้กลไก “กปท.” รุกโครงการดูแลสุขภาพประชาชน แก้ปัญหาสาธารณสุขจากเหตุอุทกภัย เผยดำเนินการโครงการเร่งรัด งบประมาณไม่เกินแสนบาท

นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยใน 31 จังหวัด แม้ว่าขณะนี้มีบางจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการป้องกันโรคระบาดภายหลังจากน้ำท่วม รวมทั้งยังมีจังหวัดที่กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ต้องตั้งรับเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่  

“กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” (กปท.) ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล ปัจจุบันมี อปท. ถึงจำนวน 7,740 แห่งร่วมจัดตั้ง ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ในข้อ 7 (5) ระบุให้นำเงินกองทุนใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรมกรณีที่เกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์โดยเร็ว ที่ผ่านมาได้มีการปรับประกาศหลักเกณฑ์กองทุน กปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้ประธานกรรมการกองทุนฯ สามารถอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อได้ตามความจำเป็นได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อโครงการ โดยถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติตามประกาศนี้

“จากประกาศหลักเกณฑ์กองทุน กปท. นี้ อปท. ทั่วประเทศที่ร่วมจัดตั้ง กปท. ซึ่งประสบภาวะอุทกภัยขณะนี้ สามารถนำงบประมาณ กปท. เบื้องต้นไม่เกิน 1 แสนบาท มาดำเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเฉพาะหน้าได้ ซึ่งที่ผ่านมามี อปท. หลายแห่ง ได้จัดทำโครงการเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยประชาขนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้แล้ว” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว  

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม