ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณากรณีการปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งเสนอการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลของข้าราชการประเภททั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตามที่ นายพัทธพล อักโข และคณะ ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณากรณีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหรือย้ายข้าราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) และเจ้าพนักงานเกสัชกรรม ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข และมีคุณสมบัติเฉพาะดำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว และให้นำระยะเวลาดำรงตำแหน่งของข้าราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม มานับเป็นระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขได้

และกรณีการนับระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลของข้าราชการประเภททั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โดยขอให้คิดระยะเวลาเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลเช่นเดียวกับกรณีตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์กับนักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูกับนักกายภาพบำบัด และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เฉพาะสาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด) ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006.1.1/613 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 นั้น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง มีหนังสือแจ้งว่า ได้ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการ ก.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org