ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการการแพทย์ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การให้บริการรักษาและการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก ตามนโยบาย “เจอ แจก จบ” โดยกำหนดสถานพยาบาลที่ให้บริการเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล เเละโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเท่านั้น โดยได้กำหนดแนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ประกันตนได้อย่างทันท่วงที ดังนี้

1. กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก ให้สามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลประกันสังคมและเครือข่ายตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ซึ่งเป็นรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงสถานพยาบาลของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ได้ทุกแห่ง อีกทั้งยังสามารถเข้าสถานพยาบาลอื่นที่ทำบันทึกข้อตกลงกับสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคมเพื่อเข้าร่วมให้บริการตามแนวทาง เจอ แจก จบ ได้อีกด้วย

2. สำนักงานประกันสังคม พร้อมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล เป็นค่าบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคโควิด19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แบบบริการผู้ป่วยนอก จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อราย โดยครอบคลุม ค่าบริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน การให้ยาที่เป็นการรักษาโรคโควิด 19 ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร หรือยา Favipiravir (เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข) ตามแนวทางกรมการแพทย์ และหรือยารักษาตามอาการรวมค่าจัดส่ง เป็นต้น การประสานติดตามอาการเมื่อให้การดูแลครบ 48 ชั่วโมง และการจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องส่งต่อ

สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรควิด19 กลุ่มอาการสีเขียวที่เข้ารับการรักษาเเบบ HI. CI. รพ.สนาม หรือ Hotel Isolation สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 โดยสถานพยาบาลที่ให้บริการและเคยบันทึกผ่านระบบ สปสช. clearing house ยังคงบันทึกเช่นเดิม รวมทั้งกรณีการตรวจ ATK ชึ่งค่าตรวจคัดกรองโควิด สามารถเบิกได้ทุกสิทธิ สำหรับกรณีผู้ป่วยสีเหลืองและแดงให้เป็นไปตามแนวทาง UCEP Plus ของกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูล ผ่านระบบ สปสช. เป็น clearing house เช่นกันทุกสิทธิ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมมีช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน เข้ารักษาในสถานพยาบาล/Hospitel กรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรักษาผู้ประกันตนสามารถติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ก่อนหน้านี้ ชมรมแพทย์ชนบท ได้เรียกร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพเป็น clearing house สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีสิทธิรักษาพยาบาลแตกต่างกัน เนื่องจากการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีอาการหรืออาการน้อยแบบผู้ป่วยนอก หรือ “เจอ แจก จบ” สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ผู้ที่ติดเชื้อ ที่อาการน้อย (สีเขียว) ให้รับบริการตามสิทธิ์กับโรงพยาบาลคู่สัญญา (main contractor) ส่วนโรงพยาบาลชุมชนไม่ใช่โรงพยาบาลคู่สัญญา จะมารักษาไม่ได้ มิเช่นนั้นต้องตกลงกันเป็นกรณีๆไป ซึ่งสร้างความปวดหัวให้กับโรงพยาบาลชุมชนมาก