ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.เซ็นประกาศปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกว่าแสนราย มีผล 1 เม.ย.2565  หากใครปรับแล้วเงินไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ มีปรับอีก 1 ต.ค. 65 เพื่อให้ถึงเกณฑ์ทุกคน พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และรายละเอียดบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2565   นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ Hfocus  ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระทรวงฯ ทุกระดับ โดยล่าสุด นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือกระทรวงสาธารณสุขให้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 เป็นต้นไป โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น 5% แก่บุคลากรในกระทรวงฯ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีประมาณกว่า 1 แสนคน   

“การปรับขึ้นครั้งนี้จะมีบางส่วนที่ทำงานมาก่อน และแม้จะปรับเงินเดือนขึ้น 5% ก็ยังไม่ถึงเงินเดือนขั้นต่ำ ซึ่งตรงนี้จะปรับขึ้นเงินเดือนอีกในวันที่ 1 ต.ค.2565 ทำให้ทุกคนมีเงินเดือนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามสายงานของตนทั้งหมด ซึ่งเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสายงาน โดยจะมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้แก่ผู้บริหารทราบ” รองปลัดสธ. กล่าว

 

วันเดียวกัน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในหนังสือที่ สธ.0208.04/ว261  เรื่อง บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่งถึงอธิบดีทุกกรม/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา / อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง โดยหนังสือดังกล่าวลงนาม ณ วันที่ 30 มี.ค.2565 

 

โดยหนังสือดังกล่าวอิงตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 

ใจความสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 เป็นต้น  โดยให้มีการปรับเพิ่มค่าจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  ทั้งนี้ ยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินการการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) และแนวทางการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป แบ่งดังนี้ 

 **แนวทางการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) 

1.เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ก่อนวันที่ 1 เม.ย.2565
2.การให้ได้รับค่าจ้าง ให้ปรับอัตราค่าจ้างอีกร้รอยละ 5 จากฐานค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) แต่ละบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 กรณีลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นต่ำให้ปรับค่าจ้างให้ถึงขั้นต่ำ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 

**แนวทางการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ก่อนวันที่ 1 เม.ย.2565 
2.ให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างร้อยละ 5 จากฐานค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปแต่ละบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565  ทั้งนี้ กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นต่ำของบัญชีอัตราค่าจ้างดังกล่าว ให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างให้ถึงขั้นต่ำ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org