ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนตําแหน่งนักสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการประเภททั่วไป ที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุขให้เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายพัทธพล อักโข ในนามเลขานุการชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งประกาศแถลงการณ์ของชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนำโดย นายบัณฑิต สร้อยคำ สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประธานชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เรียกร้องไปยังกระทรวงสาธารณสุข ควรสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการประเภททั่วไปได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุขให้เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการประเภททั่วไป และเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของบุคลากรซึ่งเป็นกลไกสำคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศ

โดยระบุเนื้อหาว่า การที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ ได้เป็นอย่าง ดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนั้น ได้รับความร่วมมือจากขุมพลังสําคัญ คือ นักสาธารณสุข ประจําโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ร่วมทําหน้าที่ขับเคลื่อน ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง ทั้งการลงพื้นที่ให้คําแนะนํา เยี่ยมเยียนพี่น้อง ประชาชนในชุมชน และติดตามผู้มีความเสี่ยงให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค หรือกักตัว

ซึ่งเป็นการทํางานที่ มีความเสี่ยงสูง ทําให้นักสาธารณสุขหลายคนต้องเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่นักสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการประเภททั่วไป และเพื่อให้เกิด ความก้าวหน้าของบุคลากรซึ่งเป็นกลไกสําคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศ

ดังนั้น ชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้มีการ ปรับเปลี่ยนตําแหน่งนักสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการประเภททั่วไปได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข ให้เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ

 

นายบัณฑิต สร้อยคํา ประธานชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

นายพัทธพล อักโข เลขานุการชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี