ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2565 ที่ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการเสริมศักยภาพ อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์ สุขภาพ ภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วยจังหวัดระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี และตราด นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เป็นกลไกที่สำคัญมากว่า 40 ปี ปัจจุบันมี อสม.จำนวนกว่า 1,050,000 คน กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน -ชุมชน จนสามารถยกระดับเป็นหมอประจำหมู่บ้านละ 1 คน ดูแลสุขภาพประชาชนแบบใกล้บ้าน จึงได้จัดทำโครงการเสริมศักยภาพ อสม. เพื่อยกระดับพัฒนาการทำงานให้เป็นแกนนำสร้างสุขภาพอย่างเข้มแข็ง เกิดกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่มีพลังอย่างต่อเนื่องต่อไป 

“กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและ ชุมชน ให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จากการบันทึกข้อมูล 3 หมอ พบว่า อสม. หมอคนที่ 1 เป็นกำลังสำคัญ ที่เชื่อมต่อกับหมอคนที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ หมอคนที่ 3 หมอเวชศาสตร์ครอบครัว ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง สื่อสาร ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน สื่อสาร เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ และได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่เสมอ นำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกพื้นที่” นพ.ภานุวัฒน์ กล่าว 

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า กระบวนการเสริมพลังพัฒนาศักยภาพ อสม. และองค์กร อสม. มีเป้าหมายเพื่อการเป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการตนเองด้านสุขภาพ สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมาย ระยะ 10 ปี ของ สสส. คือการทำให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดย อสม. สามารถเชื่อมต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ สื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ เป้าหมายด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ เป้าหมายด้านกิจกรรมทางกาย เป้าหมายด้านสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอื่น เช่น ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและข่าวปลอม และที่สำคัญคือช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของพื้นที่ต่าง ๆ จากการเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างใกล้ชิด

“สสส. เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุขภาพดีในพื้นที่ จึงได้มีการสนับสนุนความรู้ ความสามารถของ อสม. ในฐานะแกนนำที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายการจัดงานวันนี้เพื่อให้ อสม. แกนนำระดับตำบล อำเภอ จังหวัด มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพชุมชน สามารถยกระดับ ให้เกิดนวัตกรรมการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการจัดการตนเองด้านสุขภาพที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ มีความสามารถ ความรู้ความเข้าใจ ประเมินสถานการณ์สุขภาพ และการตัดสินใจเลือกวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ สสส และกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกันเสริมพลังพัฒนาศักยภาพ อสม. และองค์กร อสม.ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายในปี 2565 นี้” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org