ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” ประชุมคณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติครั้งแรก เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ 4 ปี เสนอ ครม. เพื่อรองรับสถานการณ์ท้าทายรอบด้าน พร้อมพัฒนาคลาวด์ ระบบโทรเวช  คุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ชี้สิ่งสำคัญต้องไม่เพิ่มภาระบุคลากร บันทึกในระบบ รพ.เพียงครั้งเดียวแล้วส่งมาที่ส่วนกลาง  

 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข  นายอนุทิน ชาญวีรกุูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลสุขภาพแห่งชาติครั้งแรก หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยมีหน้าที่จัดทำข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไกการบริหารจัดการและโครงสร้างหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพดิจิทัลระดับประเทศ ทั้งนี้ ระบบสุขภาพดิจิทัลเป็นคำใหม่ คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบสุขภาพ ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 การแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) ถูกมาใช้เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ติดเชื้อกับบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น ทำให้เห็นตรงกันว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลอย่างจริงจัง จัดให้มีระบบที่ดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยด้วย 

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อให้สถานพยาบาลนำมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่จัดทำในรูปแบบสากล FHIR ไปพิจารณาปรับใช้ในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ


 

“เรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพมีความสำคัญเช่นกัน เพราะจะช่วยวางแผนจัดการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรายวันและใช้ในการบริหารได้ หลักสำคัญคือ ต้องไม่เพิ่มภาระบุคลากร บันทึกในระบบโรงพยาบาลเพียงครั้งเดียวแล้วส่งมาที่ส่วนกลาง ซึ่งการเชื่อมข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลจะอำนวยความสะดวกการส่งต่อรักษาได้  แต่ยังมีประเด็นท้าทายในการเชื่อมต่อข้อมูลข้ามสังกัด นอกจากนี้ ขอให้ร่วมกันคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชน โดยให้ประชาชนอ่านเข้าใจ และให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพไปด้วย” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ มีการพิจารณาเห็นชอบ 3 เรื่อง คือ 1.ร่างแผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพดิจิทัลระดับชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 กำหนดทิศทางบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน คือ การสร้างเสริมธรรมาภิบาลระบบสุขภาพดิจิทัล, การพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลระดับชาติ, พัฒนาระบบนิเวศสุขภาพดิจิทัล, กำหนดมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาคนให้พร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลอย่างยั่งยืน 

2.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัล มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศ การพัฒนาระบบการจัดเก็บและการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อบริการสุขภาพของประเทศ เป็นต้น และ 3.การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบสุขภาพดิจิทัล เป็นคณะกรรมการเฉพาะด้านอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560   

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง