ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาเภสัชกรรมยื่นหนังสือถึง สภาการพยาบาล ขอให้ทบทวนประกาศ "กำหนดรายการยาและสารวินิจฉัย" สำหรับพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นให้ถูกต้อง  พร้อมย้ำ!  อาจมีความจำเป็นดำเนินการตามกฎหมายหากยังมีการใช้บังคับตามประกาศสภาการพยาบาลฉบับดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา สภาเภสัชกรรมนำโดย รศ.(พิเศษ)เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม, เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม, ดร.เภสัชกรนพดล อัจจิมาธีระ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม, เภสัชกรหญิงเพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง ผอ.สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ และ ภก.ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ายื่นหนังสือถึงสภาการพยาบาล โดยมี เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เป็นผู้แทนรับหนังสือ และได้มีการประชุมร่วมกันถึงปัญหาในการออกประกาศสภาการพยาบาล พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมาย รวมถึงจะได้นัดหมายเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ การยื่นหนังสือดังกล่าว สืบเนื่องจากประกาศสภาพยาบาล กำหนดรายการยาและสารวินิจฉัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น พ.ศ.2565  สภาเภสัชกรรมยังไม่ได้เห็นชอบในรายการยาและสารวินิจฉัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นแต่อย่างใด อีกทั้งการประชุมภาคีวิชาชีพด้านสุขภาพ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ไม่มีผู้แทนจากสภาเภสัชกรรมเข้าร่วมพิจารณา

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการฝ่าฝืนกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ นายกสภาเภสัชกรรม รศ.(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ จึงเดินทางเพื่อยื่นหนังสือชี้แจงให้สภาการพยาบาลทบทวนการออกประกาศฉบับดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย 

1.ทบทวนและปรับปรุงประกาศฯ โดยกำหนดขอบเขตการใช้ยาตามรายการยาและสารวินิจฉัยสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นให้สอดคล้องตามกฎหมาย

2.สภาเภสัชกรรมยินดีที่จะร่วมหารือเพื่อพิจารณาทบทวนกรอบรายการยา และสารวินิจฉัยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยาอีกครั้ง เพื่อให้การยอมรับและสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างวิชาชีพสุขภาพ

3.สภาเภสัชกรรมขอนำเรียนให้ทราบว่าอาจมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากยังมีการใช้บังคับตามประกาศสภาการพยาบาลฉบับดังกล่าว