ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศิริราช หารือ สรพ. เห็นชอบสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโรงพยาบาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ CoE Accreditation ความร่วมมือทางด้าน Strategic Partner ของการพัฒนาการประเมินรับรอง CoE Accreditation   

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566   พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยบริการศูนย์ความเป็นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ  รอง IPD ,อ.นพ.ศิริชัย กำเนิดนักตะ รอง ผอ. OR และ อาจารย์ นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ศิริราชฯ คณะผู้บริหาร โรงพยาบาล ศิริราช ที่เข้าพบเพื่อหารือ เรื่องการพัฒนาคุณภาพของศูนย์ความเป็นเลิศในโรงพยาบาล (Center of Excellent: CoE) ณ ห้องประชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

โดยการหารือในครั้งทั้งสองหน่วยงาน มีความเห็นชอบในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโรงพยาบาล (COE)  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ CoE Accreditation ความร่วมมือทางด้าน Strategic Partner ของการพัฒนาการประเมินรับรอง CoE Accreditation เพื่อให้มีความสอดคล้องกับทิศทางของประเทศ สนับสนุนนโยบาย medical hub ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริการสุขภาพประเทศไทยในระดับสากล อาทิ การพัฒนามาตรฐานหรือแนวทางฯ ที่ได้รับการรับรองจากสากล ISQuaEEA, โครงการบูรณาการความร่วมมือฯ ตลอดจนการขับเคลื่อนในระดับนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานตามแนวทางสากล และรูปแบบการประเมินรับรอง CoE Accreditation ต่อไป

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org