ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกรับรองข้อมติของไทย ในการเตรียมการการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2566 โดยการเสนอร่างข้อมติการเตรียมการ การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Preparation for the high Level Meeting of the United Nations General Assembly on Universal Health Coverage (UNGA HLM on UHC) ร่วมกับประเทศสมาชิกอีก 16 ประเทศ และกลุ่มสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก

ซึ่งผู้แทนไทยเป็นประธานในการจัดประชุมหารือร่างข้อมติร่วมกับประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมได้ให้การรับรองแบบฉันทามติ (consensus) ต่อข้อมติดังกล่าว ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกในการตระหนักและให้ความสำคัญต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระบบบริการปฐมภูมิ รวมถึงความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 

โดยข้อมตินี้จะเป็นข้อมูลสำหรับการจัดเตรียมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในวันที่ 21 กันยายน 2566 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย ร่วมกับประเทศกายอานา เป็น co facilitator ของการเจรจาเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของการประชุมระดับสูงต่อไป