ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ในฐานะหัวหน้าผู้แทนไทย กล่าวว่า ได้นำนักวิชาการไทย ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานด้านสุขภาพ และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 152 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

โดยผู้แทนจากประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ 5 ด้าน ของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า หรือ Universal Health and Preparedness Review (UHPR) ที่ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 ของประเทศนำร่อง ซึ่งได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้แทนไทยยังเน้นย้ำมาตรการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกยุติการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงขององค์การอนามัยโลก และงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงเครื่องดื่มและอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ซึ่งขณะนี้มีเพียงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินการได้สำเร็จ 

นอกจากนี้ ไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญขององค์การอนามัยโลก ในการมุ่งเน้นการใช้ทุนทางสังคม เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศมากขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายกว่า 20-40% เป็นการใช้จ่ายเกินความจำเป็น ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจำเป็นต้องทบทวนการใช้งบประมาณ ผลลัพธ์ และประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินลำดับความสำคัญของประเทศเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการของประเทศเหล่านั้น เป็นต้น รวมทั้งเสนอให้เพิ่มการจัดสรรงบประมาณจาก voluntary contribution จำนวนร้อยละ 26 มาใช้ในการดำเนินงานของแผนงานพื้นฐานมากขึ้

การประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การอนามัยโลกจัดปีละ 2 ครั้ง ช่วงปลายเดือนมกราคม และหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ในเดือนพฤษภาคม โดยประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมในประเด็นที่สำคัญ เช่น การดำเนินงานขององค์การอนามัยโลกในด้านภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ แผนงบประมาณขององค์การอนามัยโลก ฉบับใหม่ และขับเคลื่อนประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2566 ผ่านการเสนอข้อมติ “Preparation for the high Level Meeting of the United Nations General Assembly on Universal Health Coverage (UNGA HLM on UHC)”

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง 

องค์การอนามัยโลกรับรองข้อมติของไทย ในการเตรียมการประชุมระดับสูง เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง