ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเลือกร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เผยมีร้านอาหาร จำนวน 45,710 ร้าน ยกระดับเป็น ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระดับดีมาก (Clean Food Good Taste Plus) จำนวน 446 ร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย 

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2566) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ในการเป็นประธานมอบป้ายมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระดับดีมาก : Clean Food Good Taste Plus” ณ ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาแยกพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) เพื่อป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ซึ่งกรมอนามัยได้ขับเคลื่อนสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย เพื่อป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ในโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2566 เน้นยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ โดยเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูล  

และการเฝ้าระวัง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในระดับพื้นที่ และจัดบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย จากสถานประกอบกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ประชาชน
นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า กรมอนามัยได้พัฒนาและยกระดับการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ “ดีมาก” หรือ “Clean Food Good Taste Plus” เพื่อรองรับตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหาร มีสุขลักษณะที่ดี สามารถจัดบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภค

ซึ่งนอกจากสถานที่จำหน่ายอาหารจะมีสุขลักษณะที่ดีแล้ว ยังเพิ่ม 9 ข้อ Plus ประกอบด้วย 1) ผู้สัมผัสอาหารทุกคนติดบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในขณะปฏิบัติงาน 2) จัดบริการช้อนกลางให้แก่ผู้บริโภคทันที 3) จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่สำหรับผู้บริโภคบริเวณสถานที่รับประทานอาหาร 4) ใช้ผักและผลไม้ปลอดภัย 5) จัดบริการเมนูชูสุขภาพ 6) ใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนตามมาตรฐาน 7) จัดบริการส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 8) ใช้ภาชนะปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : No Foam และ 9) การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ

“สำหรับร้านอาหารทั่วประเทศที่ยกระดับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระดับ“ดีมาก” หรือ “Clean Food Good Taste Plus” ทั้งหมด จำนวน 446 ร้าน ซึ่งร้านนิตยาไก่ย่างเป็นอีก 1 ร้านอาหารที่มีหลายสาขาได้รับการยกระดับและผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระดับ“ดีมาก” หรือ “Clean Food Good Taste Plus” โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 11 สาขา จากทั้งหมด 25 สาขา ซึ่งผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในทุกสาขาผ่านการอบรมตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร พร้อมลงทะเบียนและประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระบบ Foodhandler ครบถ้วน

ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารร้านนิตยาไก่ย่าง ได้มีความมุ่งมั่น พัฒนาอีก 14 สาขาให้ได้การรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste plus ภายในปี 2566 ต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว