ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อนุทิน ประชุม อสม. เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุม อสม. เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ ส่งเสริมการใช้แอป Smart อสม. รายงานผลปฏิบัติงาน ช่วยอำนวยความสะดวกจัดเก็บข้อมูลการดูแลคัดกรองสุขภาพประชาชน ชี้รัฐบาลเห็นชอบตามกระทรวงสาธารณสุขเสนอเพิ่มค่าป่วยการเป็น 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยบุคลากรสาธารณสุขขับเคลื่อนงานสุขภาพในพื้นที่

"อนุทิน ประชุม อสม. เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ "

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Social Welfare และส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่น Smart อสม. โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหาร ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และแกนนำ อสม. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 จำนวน 350 คนร่วมประชุม

ส่งเสริมการใช้แอป Smart อสม. รายงานผลปฏิบัติงาน

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความเสียสละของ อสม.ที่ช่วยดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ผ่านมา อสม.ต้องทำงานอย่างหนักในการช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเฝ้าระวัง คัดกรอง ดูแลสุขภาพคนในพื้นที่ ทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อและประสบอุบัติเหตุ แม้สถานการณ์โควิด 19 จะดีขึ้น แต่อสม.ยังคงต้องทำหน้าที่เป็นหมอคนที่ 1 ตามนโยบาย 3 หมอ ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนในการใส่ใจสุขภาพ คัดกรองสุขภาพและเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ติดตามประสานงาน เยี่ยมบ้าน และยังช่วยเฝ้าระวังสอดส่องเรื่องยาเสพติดในชุมชน รวมถึงประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นภารกิจที่เสี่ยงอันตราย จึงเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้เพิ่มค่าป่วยการ อสม.เป็น 2,000 บาท ซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติหน้าที่ และยังมีเงินสะสมเข้ากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌกส.) เพื่อเป็นหลักประกันให้กับทายาทหากเสียชีวิต

"วิธีการ เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ "

ด้าน นพ.สุระ กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการผ่านระบบ e-Social Welfare ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 รวมถึงส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่น Smart อสม. ในการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการดูแลคัดกรองสุขภาพของประชาชนให้เป็นระบบและทันเวลา โดยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมจัดทำระบบการยืนยันผลงาน อสม. ผ่านระบบ e – Social Welfare ทำให้การเบิกจ่ายค่าป่วยการมีความคล่องตัว โปร่งใส ช่วยประสานการทำงานกับ สสอ.ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

"วิธีการ เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ "

ทั้งนี้ อสม.จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือนใน 9 ภารกิจหลัก คือ 1.การส่งเสริมสุขภาพ 2.การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3.การฟื้นฟูสุขภาพ 4.การคุ้มครองผู้บริโภค 5.การจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตำบล 6.การสนับสนุนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 7.การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล/การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 8.การเข้าร่วมกับทีมหมอครอบครัวในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน และ 9.กิจกรรมอื่นๆ ตามสภาพปัญหาของชุมชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : สธ. ปรับเกณฑ์รับรองผลงาน "อสม." ไม่ต้องผ่าน รพ.สต. ชี้ช่วยลดขั้นตอนและเบิกจ่ายค่าป่วยการเร็วขึ้น

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง