ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจงกรณีเพจ Facebook ชื่อ หมอแล็บแพนด้า ระบุว่า “ ตึกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา แอร์เสียเกือบทุกตัว ”

นายแพทย์เอกชัย คําลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจงกรณี เพจ Facebook ชื่อ หมอแล็บ แพนด้า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ระบุว่า “ ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา แอร์เสียเกือบทุกตัว ใช้ได้ตัวเดียว ทั้งคนไข้และหมอต้องอาบเหงื่อ ทั้งขอซ่อมขอซื้อแอร์ไม่เคยได้เลยครับ หน้าร้อนแบบนี้ การที่อุณหภูมิห้องสูง เกินไป อาจทําให้หยุดยาต่างๆเสียสภาพ เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีและเหงื่อที่อาบตลอดเวลา จะทําให้ไหลเข้าแผลและ ติดเชื้อได้ง่าย วอนผู้เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแอร์ให้พวกเขาเถอะนะครับ ”

จากกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ โรงพยาบาลพะเยา พร้อมกับทีมศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพะเยา พบว่า ในขณะนี้โรงพยาบาลพะเยาได้อยู่ในระหว่าง ดําเนินการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้เป็นไปตามนโยบาย Smart ER ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการ ปรับปรุงโครงสร้างของอาคารตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งระบบเส้นท่อก๊าซพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและมีการติดตั้ง ชุดควบคุมศูนย์กลางระบบสัญญาณชีพผู้ป่วย เพื่อให้การบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพะเยา 

โรงพยาบาลพะเยา จึงได้ย้ายการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินไปที่ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์หรือห้องแลปเป็นการชั่วคราว ซึ่งมีเครื่องปรับอากาศติดตั้งพร้อม ให้บริการแล้ว ทั้งนี้ ในการดําเนินการย้ายการให้บริการดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง เทคนิคการแพทย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการและเตรียมความพร้อมในการย้าย

สําหรับเครื่องปรับอากาศนั้นโรงพยาบาลพะเยามีแผนติดตั้งในบริเวณห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อยู่แล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้กําลังใจในการทํางานแก่เจ้าหน้าที่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยาได้เร่งรัดขั้นตอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จํานวน 2 เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง